ОСЕРЕДКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (1860-ТІ РР. – 1914 Р.)

  • Наталія Чернікова
Ключові слова: сільськогосподарське машинобудування, завод землеробських знарядь і машин, південноукраїнські губернії, підприємництво

Анотація

Стаття присвячена дослідженню специфіки становлення та розвитку сільськогосподарського машино- будування як самостійної підприємницької галузі в південноукраїнському регіоні в умовах капіталістичних трансформацій аграрного виробництва. З’ясовано, що інтенсивний розвиток та посилена механізація зерно- вого виробництва в степових губерніях сприяли формуванню усталеного споживчого ринку. Здійснено умовну локалізацію та характеристику регіональних осередків сільськогосподарського машинобудування з виділенням «олександрівського», «єлисаветградського», «бердянського» тощо. Акцентовано на діяльності тих підприємств, що означили стратегічні напрями розвитку галузі певного регіону. Подальшого обґрунтування набула теза про вагому роль німців-колоністів у розвитку галузі сільськогосподарського машинобудування в Катеринославській, Таврійській губерніях. Власним прикладом вони сприяли становленню мережі заводів у прилеглих колоніях і хуторах та популяризації модернізованої техніки колоністського типу серед місцевого населення. Просте- жено динаміку розвитку та визначено специфіку підприємницької діяльності братів Ельворті та Дж. Грієвза як флагманів «єлисаветградського» та «бердянського» осередків. Окреслено основні маркетингові заходи підприємців щодо збереження конкурентоспроможності: розширення кола споживачів шляхом помірних цін, використання системи кредитування, створення мережі представництв, популяризація продукції шляхом участі у виставках, реклами в періодичних виданнях тощо. Обґрунтовано тезу, що асортимент продукції та спеціалізація заводів сільськогосподарської техніки півдня України були орієнтовані насамперед на задоволен- ня запитів внутрішнього (суто регіонального) споживчого ринку. Вказано на тенденцію до розширення обсягів виробництва та монополізації галузі сільськогосподарського машинобудування з початку ХХ ст., що знайшла прояв у реструктуризації великих підприємств в акціонерні товариства, синдикати тощо. Увагу сфокусовано на формуванні економічної залежності між розвитком зернового виробництва та сільськогосподарським машино- будуванням у південноукраїнському регіоні.

Посилання

1. Фабрично-заводская промышленность и торговля России / Министерство финансов, Департамент торговли и мануфактур. Изд. 2-е, испр. и доп. Санкт-Петербург : Типография И.А. Ефрона, 1896. 636 с.
2. Черняев В.В. Русское сельскохозяйственное машиностроение : (Из путевых заметок). Санкт-Петербург : тип. В. Демакова, 1881. 103 с.
3. Черняев В.В. Отдел земледельческих орудий и машин на Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Харькове 1887 г. Харьков : Тип. Губернского правления, 1888. 48 с.
4. Памятная книга и адрес-календарь Екатеринославской губернии на 1900. Екатеринослав : Изд-во губернского статистического комитета, 1900. 242 с.
5. Фабрики, заводы и рудники. Справочная книга Екатеринославской губернии на 1903 г. / изд. Н.И. Гаврилов. Екатеринослав : Товарищество «Печатня С.П. Яковлева», 1903. 404 с.
6. Екатеринославский адрес-календарь на 1915 год. Екатеринослав : издание Губ. тип., 1915. 541 с.
7. Венгер Н.В. Династия Леппов и их предприятие. Вопросы германской истории Днепропетровск : РВВ ДГУ, 1998. С. 53–62.
8. Венгер Н.В. Меннонитское предпринимательство в условиях модернизации юга России. Между конгрегацией, кланом и российским обществом (1789–1920). Днепропетровск : Днепропетров. нац. ун-т, 2009. 696 с.
9. Epp D. Sketches from the pioneer years of the industry in the Mennonite settlements of South Russia. Der Bote. 1939. July, 13. Р. 1–80.
10. Гузев В. История Леппов и Вальманов и их предприятия. Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung. 2012. С. 1–60. URL: http://chor.square7.ch/wgusew1.pdf (дата звернення: 15.03.2021).
11. Черняев В.В. Настоящее положение сельскохозяйственного машиностроения и его нужды. Санкт-Петербург : тип. В. Демакова, 1879. 37 с.
12. Кафенгауз Л.Б. Развитие русского сельскохозяйственного машиностроения : Труды Харьковского общества сельского хозяйства. Харьков : Типо-литография Ю.М. Беркман, 1910. 60 с.
13. Швайка І.О. Внесок німецьких колоністів в історію розвитку Українського сільськогосподарського машинобудування (середина ХІХ – початок ХХ століття). Вісник Маріупольського державного університету. Серія історія та політологія. 2016. Вип. 16. С. 155–160.
14. Шаховской Н. Сельскохозяйственные отхожие промыслы. Москва : Тип. И.Д. Сытина, 1896. 253 с.
15. Машиностроительный и чугунолитейный завод Лепп и Вальман (с. Хортица, Екатеринославская губерния). Прейскурант земледельческих машин и запасных к ним частей механическаго и чугуно-литейнаго завода Лепп и Вальман. 1884 г., № 8. Санкт-Петербург : Тип. т-ва «Общественная польза», 1884. 20 с.
16. Машиностроительные и чугунолитейные заводы «Лепп и Вальман» : Иллюстрированный каталог. Александровск, 1910. 56 с.
17. Список фабрик и заводов России 1910 г. : по официальным данным фабричного, податного и горного надзора / составлено редакцией «Торгово-промышленной газеты» и «Вестника финансов» ; Министерство финансов и Министерство торговли и промышленности. 2-е изд. Москва [и другие] : издано Торговым домом Л. и Э. Метуль и К., 1910. 1034 с.
18. Устав торгово-промышленного общества «Лепп и Вальман». Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1904. 22 с.
19. Акционерно-паевые предприятия России [на 1915 год] / Под общ. ред. В. В. Лаврова. Москва : М. Лавров, 1915. 679 с.
20. Державний архів Запорізької області (Далі – ДАЗО). Ф. 24. Александровская городская Управа. Оп. 1. Спр. 137. 52 арк.
21. Россия. Департамент земледелия и сельской промышленности. Сборник сведений по Департаменту земледелия и сельской промышленности / М-во гос. имуществ. Санкт-Петербург, 1879. Вып. 1. 183 с.
22. Гедьо А.В., Кухлєв А.С. Французи Півдня України за мемуарами Б.Є. Вадона. Исторические и политологические исследования. 2013. № 1 (51) С. 21–27. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25907128 (дата звернення: 11.03.2021).
23. Водотика Т. Міське підприємництво другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Як починали, вели та (не) втрачали бізнес. Histop!ans [online]. 2017. 17 квітня. URL: http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/2161-tetyanavodotika-miske-pidpriemnitstvo-drugoji-polovini-khikh-pochatku-khkh-st-yak-pochinali-veli-ta-ne-vtrachali-biznes (дата звернення: 12.03.2021).
24. Плесская Э.Г. Вклад немцев в промышленное развитие Одессы с попыткой рассмотрения культурологического аспекта проблемы. Немцы Одессы и одесского региона : сборник докладов, сделанных на международных научных конференциях в Гёттингене (Германия). Одесса : «Астропринт», 2003. С. 137–162.
25. Мельников Н.П. Современное состояние промышленности на Юге России в связи с Сельскохозяйственной и заводской выставкой 1884 года в Одессе, устраиваемой Императорским Обществом сельского хозяйства Южной России : С прил. «Фабричного устава» [инж.-технол. В. Рюмина]. Одесса : изд. Техн. бюро инж.-технол. Н. Мельникова, 1884. 598 с.
26. Хоменко Т., Шквира З., Мудрук О. Сільськогосподарське машинобудування на теренах України. Історія науки і біографістика. 2007. № 1. С. 1–11. URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2007-1/07htvmtu.pdf (дата звернення: 01.03.2021).
27. Артоболевский И., Благонравов А. Очерки истории техники в России (1861–1917). Москва : Наука, 1975. 397 с.
28. Мезенцов В. Отчет по шестому отделу выставки. Земледельческие орудия и машины. Всероссийская сельскохозяйственная выставка в г. Харькове в 1887 г. Харьков : Харьковское общество сельского хозяйства. 1890. Отд. 6 А, c. 1–34.
29. Крючков Ю.С. Братья Донские и их потомки. Николаев : Издательство Ирины Гудым, 2009. 60 с.
30. Южнорусская областная сельскохозяйственная, кустарная и промышленная выставка 1910 года в г. Екатеринослав / изд. Екатериносл. Губерн. Земства / под общ. ред. А.Ф. Родзевича- Белевича. Екатеринослав : Типо-Цинкография Густава Берса, 1912.
31. Арцыбашев Д.Д. Сельскохозяйственные машины и орудия : пособие при выборе и уход за сельскохозяйственными машинами и орудиями Санкт-Петербург : Журн. «Хозяин», 1903. 650 с.
32. Арцыбашев Д.Д. Александровский машиностроительный район. Земледельческая газета. 1905. № 47. С. 817–826.
33. Босий П. Роберт Пірс Ельворті. Кіровоград, 2012. 342 с.
34. История фабрик и заводов: «Красная Звезда» / авт. колл. Безтака П.М., Линовиченко С.С., Портнов Д.З. Днепропетровск : Изд. «Промінь», 1974. 125 с.
35. Державний архів Кіровоградської області (далі – ДАКО). Ф. 331. Єлисаветградський завод по виготовленню землеробських машин і знарядь акціонерного товариства «Р. і Т. Ельворті». Оп. 1. Спр. 9. 156 арк.
36. ДАКО. Ф. 331. Оп. 1. Спр. 16. 20 арк.
37. Адрес-календарь и справочная книга «Елисаветград» на 1888 год / под ред. М. Гольденберга. Елисаветград : Типо-Литография Гольденберга, 1887. 40 с.
38. Ежегодник Голос Юга : Адрес-календарь и Справочная книга по г. Елисаветград и уезду. Елисаветград : Издание редакции газеты «Голос Юга», 1913. 328 с.
39. ДАКО. Ф. 331. Оп. 1. Спр. 6. 24 арк.
40. ДАКО. Ф. 331. Оп. 1. Спр. 8. 34 арк.
41. Державний архів Запорізької області (далі – ДАЗО). Ф. 158. Завод земледельческих машин и орудий товарищества «Коп» (г. Александровск Екатеринославской губернии). On. 1. Спр. 49. 103 арк.
42. Лиман І., Константінова В. Український Південь очима консулів Британської імперії 19 – початку 20 ст. Київ, 2018. Том 1 : Британські консули в портовому місті Бердянську. 630 с.
43. Венгер Н. Менонітське підприємництво і розвиток машинобудування на півдні України (30-ті рр. ХIХ ст. – 1914 р.). Етнічна історія народів Європи : Збірник наукових праць. Київ : УНІСЕРВ, 2004. Вип. 16. 176 с.
44. Весь Бердянск и его уезд. Адресно-справочная и торгово-промышленная книга. Симферополь : типо-лит. Звенигородскаго П.Ф. Вересотской и Брахтман, 1911. 97 с.
45. Entrepreneurship in Imperial Russia and the Soviet Union / ed. By Gregory Guroff, Fred V. Carstensen. Princeton : Princeton University Press, 1983. 384 р.
46. Лиман І., Константінова В., Данченко Є. Британський консул і промисловець Джон Грієвз. Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. 200 с.
47. Хроника. Деятельность сельско‐хозяйственных складов Переселенческого Управления за 1912 год. Вопросы колонизации. Периодический сборник. № 14 / под ред. Г. Чиркина и Н Гаврилова. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский книжный магазин «Учебное Дело», 1914. C. 254–281.
48. 18027. Января, 21. Высочайше утвержденные Условия деятельности в России Бельгийского акционерного Общеста, под названием «Торгово-промышленное анонимное Общество Джон Гриевз и Ко в Бердянске». Полное собрание законов Российской империи : Собрание третье: [C 1 марта 1881 года] : [В 33-х т.]. Санкт-Петербург : Государственная Типография, 1902. Т. 20 : 1900, отд-ние 1 : от № 17968–19504 и дополнения. С. 36–37.
49. Agricultural Machinery in South Russia. The Scotsman. 1912. August, 7. Р. 7.
50. Фабрично-заводские предприятия Российской империи (исключая Финляндию) / изд. Инж. Пут. Сообщ. Д.П Кандауров и сын; ред. Ф.Л. Шобер. Петроград : «Электро-Типография H.Я. Стойковой», 1914.
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Чернікова, Н. (2021). ОСЕРЕДКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (1860-ТІ РР. – 1914 Р.). Літопис Волині, (24), 132-142. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.24.22
Розділ
Історія України