ПРОБЛЕМА ДИТЯЧОЇ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ НА ЖИТОМИРЩИНІ ТА БОРОТЬБА З НЕЮ В ПЕРІОД ПІЗНЬОГО СТАЛІНІЗМУ (1944–1953 РОКИ)

  • Ігор Власюк
  • Галина Стародубець
Ключові слова: Житомирська область, Україна, діти, дитячі будинки, дитяча безпритульність, радянська влада

Анотація

У статті аналізуються масштаби поширення дитячої безпритульності та бездоглядності в Житомирській області в перше післявоєнне десятиліття. Розглядається також система заходів радянської влади для подолан- ня цієї соціальної проблеми, зокрема стан і умови функціонування в регіоні дитячих будинків. Зазначено, що після визволення області від німецьких окупантів проблема дитячої безпритульності поста- ла надзвичайно гостро, що було зумовлено низкою як об’єктивних, так і суб’єктивних чинників. Її розв’язання великою мірою залежало як від уваги до неї відповідних державних органів, так і суспільства загалом, яке мало своєчасно реагувати на потреби таких дітей. У рамках вирішення цього завдання на порядку денному місцевої влади стояло питання становища дитячих будинків, які потребували серйозної допомоги. Місцева влада розуміла необхідність швидкого вирішення нагальних проблем дітей, про що свідчать її щорічні постанови протягом зазначеного періоду. Серед заходів, спрямованих місцевими органами влади на боротьбу з дитячою безпритульністю, можна назвати: облік безпритульних дітей, влаштування їх у дитбудинки та на індивідуальний і колективний патронат, організація інституту громадських інспекторів з боротьби з дитячою безпритульністю та бездоглядністю, виділення додаткових приміщень для облаштування дитячих будинків, а також забезпечення їх необхідним інвентарем і обладнанням, виділення дитячим будинкам від 20 до 30 га землі для організації допоміжного господарства тощо. Однак, як показала практика, заходи партійно-радянських органів влади щодо подолання дитячої безпритульності та бездоглядності здійснювалися бюрократичним способом, тому були малоефективними. Традиційно обласне керівництво головну причину такого стану справ убачало в халатному ставленні до роботи керівників дитячих будинків, неналежному контролі за цим процесом із боку партійних кураторів, зловживанні службовим становищем окремих чиновників тощо. Тому на початок 1950-х років проблема залишалася далекою від свого вирішення.

Посилання

1. Безлюдна І. Матеріальне становище дитячих будинків в Україні у реаліях повоєнного часу (друга половина 1940-х – 1950-ті рр.). Україна XX століття : культура, ідеологія, політика : збірник статей. Київ, 2014. Вип. 19. С. 138–147.
2. Державний архів Житомирської області. Ф. Р. 1150. Оп. 2. Спр. 12. 160 арк.
3. Державний архів Житомирської області. Ф. Р. 1150. Оп. 2. Спр. 143. 145 арк.
4. Державний архів Житомирської області. Ф. Р. 1150. Оп. 2. Спр. 234. 49 арк.
5. Державний архів Житомирської області. Ф. Р. 1150. Оп. 2. Спр. 315. 168 арк.
6. Державний архів Житомирської області. Ф. Р. 1150. Оп. 2. Спр. 324. 583 арк.
7. Державний архів Житомирської області. Ф. Р. 1150. Оп. 2. Спр. 399. 396 арк.
8. Державний архів Житомирської області. Ф. Р. 280. Оп. 5. Спр. 120. 294 арк.
9. Державний архів Житомирської області. Ф. Р. 280. Оп. 5. Спр. 46. 140 арк
10. Державний архів Житомирської області. Ф. Р. 819. Оп. 2. Спр. 55. 359 арк.
11. Добров П., Грідіна І., Касьянова Н. Боротьба з дитячою безпритульністю та бездоглядністю в перші післявоєнні роки (на прикладі Донбасу) : монографія. Донецьк, 2011. 203 с.
12. Завгородня Т., Плугатар І. Теорія і практика опіки дітей і молоді в Україні (1945–1990 рр.) : монографія. Івано-Франківськ : НАІР, 2012. 208 с.
13. Коваленко Н. Соціально-економічний та культурний розвиток українського села наприкінці 1943 – першої половини 1953 рр. (на матеріалах Житомирської області) : дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Житомир, 2017. 261 с.
14. Про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, спрямовані на захист прав дитини в Україні : постанова Верховної Ради України № 483–IX від 17 січня 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-IX#Text (дата звернення: 03.03.2021).
15. Пустовий О. Кримінологічні засади запобігання злочинам, що вчиняються безпритульними та бездоглядними дітьми в Україні : дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2019. 284 с.
16. Соціальні трансформації в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба : колективна монографія / відп. ред. В. Даниленко ; ред.-упоряд. Н. Лаас. Київ : Інститут історії України НАН України, 2015. 698 с.
17. Стародубець Г. Особливості процесу відновлення мережі сільських шкіл Житомирської області у 1944–1945 навчальному році: реалії повсякдення. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Історія» 2019. Вип. 2. С. 41–49.
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Власюк, І., & Стародубець, Г. (2021). ПРОБЛЕМА ДИТЯЧОЇ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ НА ЖИТОМИРЩИНІ ТА БОРОТЬБА З НЕЮ В ПЕРІОД ПІЗНЬОГО СТАЛІНІЗМУ (1944–1953 РОКИ). Літопис Волині, (24), 73-77. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.24.12
Розділ
Історія України