МОЛОДІЖНІ НАЦІОНАЛІСТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ВОЛИНІ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД 1944–1953 РР. У РАДЯНСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

  • Володимир Старжець
Ключові слова: освіта, молодіжні організації, пропаганда, радянська влада, ОУН, Волинь, післявоєнний період

Анотація

У статті аналізуються методологічні засади радянської та української історіографії щодо діяльності націоналістичних молодіжних організацій на Волині у 1944–1953 роках. Метою статті є визначення особли- востей участі місцевого юнацтва в антирадянській діяльності на основі здобутків радянської та української історіографії. Дослідження, що порівнюються, демонструють роль молодіжного руху та освіти в ідеологічному протистоянні радянської влади та українського націоналістичного підпілля. Ключовим елементом радянської історичної науки було висвітлення переваг соціалістичного способу життя та його прославляння серед юнацтва через систему освіти. Про факти інтелектуального опору більшовицькій владі школярів та студентів на теренах Волині зовсім не згадувалось. Праці радянських істориків мали вигляд пропагандистських видань, були ідеологізованими та упередженими. З проголошенням незалежності в дослідженнях, позбавлених державної цензури, детально аналізуються економічні, політичні, соціальні та культурні процеси, що мали місце в Україні у 1944–1953 роках. Затребуваними в суспільстві виявились регіональні дослідження, в яких за допомогою широкої джерельної бази висвітлювались різні аспекти соціально-політичного та духовного життя Волинського регіону. Обґрунтовано, що проблема дослідження місця та ролі молоді в протиборчих планах українського підпілля та радянської влади на теренах західноукраїнського регіону оформилася ще за радянських часів, базуючись на партійно-класовому підході. За часів же української незалежності більш актуалізувалося всебічне та детальне вивчення різних аспектів визвольної боротьби, в тому числі більш ґрунтовне дослідження молодіжного руху опо- ру в його регіональних особливостях, зокрема на Волині.

Посилання

1. Історія Української РСР: Т. 8: Радянська Україна в період зміцнення соціалізму і поступового переходу до комунізму (1945–70-і роки). Кн. 1. Українська РСР в період зміцнення соціалізму (1945–50-ті роки) / гол. ред. Ю. Кондуфор, Київ : Наукова думка, 1979. 390 с.
2. Розквіт народної освіти в західних областях України / ред. Б. Тимохіна. Київ : Радянська школа, 1979. 192 с.
3. Возз’єднання західноукраїнських земель з Радянською Україною / гол. ред. Ю. Сливка. Київ : Наукова думка, 1989. 488 с.
4. Грищенко М. Народна освіта в західних областях Української РСР. Київ : Радянська школа, 1960. 158 с.
5. Зубань О. Боротьба комуністичної партії України за розвиток народної освіти та підготовку кадрів для народного господарства (1945–1952). Львів : Видавництво Львівського університету, 1967. 232 с.
6. Дмитрук К. Безбатченки: Документально-публіцистичний нарис. Київ : «Дніпро», 1980. 318 с.
7. Сворак С. Народна освіта у західноукраїнському регіоні: історія та етнополітика (1944–1964 рр.). Київ : Правда Ярославичів, 1998. 239 c.
8. Баран В. Україна: новітня історія (1945–1991 рр.). Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. 670 с.
9. Стасюк О. Видавничо-пропагандивна діяльність ОУН (1941–1953 рр.). Львів : Центр досліджень визвольного руху, 2006. 384 с.
10. Патриляк І. «Встань і борись! Слухай і вір...»: українське націоналістичне підпілля та повстанський рух 1939–1960 рр. Львів : Часопис, 2012. 592 с.
11. Ярош Б. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях 30–50-ті роки ХХ століття: (Історико-політологічний аспект). Луцьк : Надстир’я, 1995. 171 с.
12. Стародубець Г. Генеза українського повстанського запілля. Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. 462 c.
13. Ковалюк Р. Український студентський рух на західних землях XIX–XX ст. Львів : Інститут українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України, 2001. 420 с.
14. Кульчицький В. Виховна робота з молоддю в період визвольних змагань: (на матеріалах західного регіону України, 20–50 pp. XX ст.). Тернопіль : [б. в.], 2001. 124 с.
15. Ковальчук В. Діяльність ОУН(б) та запілля УПА на Волині й південному Поліссі в 1941–1944 pp. Львів-Торонто : Літопис УПА, 2006. 512 с.
16. Сворак С. Народна освіта у західноукраїнському регіоні: історія та етнополітика (1944–1964 рр.). Київ : Правда Ярославичів, 1998. 239 c.
17. Стародубець Г. Генеза українського повстанського запілля. Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. 462 c.
18. Іщук О. Молодіжні організації ОУН (1939–1955 рр.). Львів-Торонто : Літопис УПА, 2011. 944 с.
19. Сушик І. Становлення системи освіти на Волині у 40–50-ті роки XX ст. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. 2009. Випуск 17. С. 92–96.
20. Давидюк Р. Рівненська українська націоналістична молодіжна організація у післявоєнний період. Реабілітовані історією. Рівненська область. Кн. 1. / упоряд. А. Жив’юк, Р. Давидюк та ін. Рівне : ВАТ «Рівненська друкарня», 2006. С. 468–484.
21. Лебедь М. УПА (Українська Повстанська Армія). Її ґенеза, ріст, дії у визвольній боротьбі українського народу за Українську Самостійну Соборну Державу. Ч. 1: Німецька окупація України. Дрогобич : Відродження, 1993. 208 с.
22. Мірчук П. Українська Повстанська Армія. 1942–1952: Документи і матеріали. Львів : «Просвіта», 1991. 448 с.
23. Шанковський Л. Українська Повстанча Армія. Історія українського війська (1917–1995) / упор. Я. Дашкевич, Львів : Світ, 1996. С. 482–695.
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Старжець, В. (2021). МОЛОДІЖНІ НАЦІОНАЛІСТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ВОЛИНІ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД 1944–1953 РР. У РАДЯНСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. Літопис Волині, (24), 36-40. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.24.05
Розділ
Історія Волині