ЛУЦЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ О. МОСІЮКА

  • Андрій Сорокін
Ключові слова: О. Мосіюк, біографія, період життя, етап, Луцьк, світогляд, навчання, спорт, фізика

Анотація

Стаття присвячена висвітленню луцького періоду життя О. Мосіюка, відомого як політичний діяч межі 1980–1990-х рр., зокрема як член Народного Руху України та заступник голови Київської міської Ради народ- них депутатів I (XXI) скликання. З’ясовано, що нині сторінки біографії О. Мосіюка до початку його публічної політичної діяльності напр. 1980-х рр. не знайшли висвітлення в історіографії. Виявлено, що луцький період життя О. Мосіюка пов’язаний із дитячим, шкільним, студентським та трудовим етапами його біографії, зага- лом охоплюючи 1955–1980 рр. і завершуючись разом зі вступом до аспірантури Інституту фізики АН УРСР. З’ясовано, що О. Мосіюк народився і зростав у родині Миколи Марковича і Тамари Миронівни Мосіюків, що були представниками української інтелігенції відповідно із Волинської та Дніпропетровської областей. Досліджено особливості дитячих років О. Мосіюка і зроблено висновок про важливу роль у становленні його світогляду читання низки творів української та зарубіжної художньої літератури, відзначення в родинному колі українських свят, споглядання історичної спадщини м. Луцька, а також приховуваної опозиційності батька. Виявлено, що в шкільні роки О. Мосіюк поєднував навчальну та спортивну активність, захоплюючись як вивченням фізики, так і спортивними заняттями, беручи участь у шкільних предметних олімпіадах та спортивних змаганнях. Великі успіхи в опануванні фізики і математики зумовили нонконформізм О. Мосіюка, що поглибився в студентські роки і проявлявся як безпосередньо в процесі навчання, так і у світогляді та дозвіллі. Останніми віхами луцького періоду життя О. Мосіюка стали викладання фізики в середній школі № 19 м. Луцька та робота інженером у Луцькому державному педагогічному інституті. Таким чином, луцький період життя О. Мосіюка, охопивши перші 25 років його життя, сприяв закладанню фундаменту його наукової кар’єри як фізика та його політичних поглядів, втілених у його подальшій громадсько-політичній діяльності. Актуальним напрямом майбутніх досліджень є вивчення дитячих та юнацьких років інших сучасних українських політичних діячів, що народилися і зростали у Волинській області, проте стали відомими за її межами.

Посилання

1. Про відзначення 30-ї річниці незалежності України : Указ Президента України від 21 жовтня 2020 р. № 459/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459/2020#Text .
2. Мосіюк Олександр Миколайович. Салій І. М. Обличчя столиці в долях її керівників. Київ : Довіра, 2008. С. 257–278.
3. Гончарук Г.І. Народний Рух України : історія : 1989–1996 рр. Видання друге, доповнене. Одеса : Астропринт, 2014. 336 с.
4. Мужилко О. Влада міста Києва (1990–2011 роки). Київ : Бужани, 2011. 146 с.
5. Паска Б.В. Громадсько-політична і наукова діяльність Валентина Мороза : дис… канд. іст. наук : 07.00.01. Івано-Франківськ, 2017. 281 с.
6. Лис С. Волинські інтелігенти в русі опору в 1960-х–1980-х роках (на матеріалах Волинського краєзнавчого музею). Волинський музей : історія і сучасність : Науковий збірник. Луцьк, 1999. Вип. II. С. 69–71.
7. Сорока Ю., Шкабко С. Діяльність дисидентів Волині в контексті функціонування опозиційного руху в УРСР (1960–1970-ті рр.). Гілея : Науковий вісник. 2013. Вип. 74. С. 67–69.
8. Тиский М.Г. Народний рух України : становлення Волинської регіональної організації. Луцьк : Твердиня, 2009. 212 с.
9. Малиновський В.Я. Становлення і діяльність Народного Руху в Рожищенському районі. Луцьк : Ініціал, 2016. 224 с.
10. Малиновський В.Я. Становлення і розвиток місцевого самоврядування на Волині (1990–2010 рр.). Луцьк : Ініціал, 2013. 350 с.
11. Бортніков В.І., Пархом’юк А.І. Нариси історії органів державної влади та місцевого самоврядування на Волині (1944–2009 рр.). Луцьк, 2009. 384 с.
12. Бортнікова А.В. Місцеве самоврядування на Волині : суспільно-політичні традиції і сучасний процес децентралізації : дис… д-ра політ. наук : 23.00.02. Луцьк, 2018. 495 с.
13. Мельник В.В. Розвиток політичного процесу в Україні (на прикладі Волинської області) : дис… канд. політ. наук : 23.00.02. Луцьк, 2017. 210 с.
14. Бойко О.Д. Україна в 1985–1991 рр. : основні тенденції суспільно-політичного розвитку. Київ : ІПіЕНД, 2002. 306 с.
15. З історії самоврядування та демократії в Києві (від княжої доби до нашого часу). Київ, 2000. 248 с.
16. Сорокін А. Документи фонду 1697 Державного архіву міста Києва як джерело з історії українсько-литовських зв’язків у 1990–1991 рр. Етнічна історія народів Європи. 2018. Вип. 56. С. 133–137.
17. Сорокін А. Дві наради серпня 1991 р. : невідома сторінка історії Київської міської Ради народних депутатів XXI скликання. Шевченківська весна – 2017: історія : матеріали XV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2017. С. 136–138.
18. Сорокін А. Рішення президії Київміськради XXI скликання та додатки до них як джерело з історії герба м. Києва. Шевченківська весна – 2019 : історія : матеріали XVII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2019. С. 45–47.
19. Сорокін А. Відображення в документах президії Київміськради XXI скликання у складі фонду 1697 Державного архіву м. Києва історії єврейської діаспори в Україні. Дні науки – 2019 : історія : матеріали XIII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2019. С. 44–47.
20. Мосіюк Олександр Миколайович. Обличчя столиці в долях її керівників. Київ : Видавництво «Довіра», 2008. С. 260–278.
21. Сорокін А. Діяльність Київської міської та районних в місті Києві Рад народних депутатів XXI скликання у працях І. Салія. Другі києвознавчі читання : історія та етнокультурна. До 100-річчя Української революції 1917–1921 рр. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 29 березня 2017 р. Київ : «Фоліант», 2017. С. 456–461.
22. У Києві презентували книгу про підняття синьо-жовтого прапора в 1990 році. URL: https://www.istpravda.com.ua/short/2018/08/23/152823/.
23. Мосіюк О.М. День прапора. Київ : «К. І. С.», 2018. 192 с.
24. Богатирчук К.О. Повсякденне життя дітей і підлітків шкільного віку в Українській РСР (друга половина 60-х–перша половина 80-х р. XX ст.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Київ, 2017. 332 с.
25. Михальчук О. «Нова обрядовість» на Волині в 1960–80-х роках. Етнічна історія народів Європи. 2008. Вип. 26. С. 97–102.
26. Хлібовська Г. Луцьк радянський: соціокультурний простір. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Історичні науки. 2014. № 7. С. 116–122.
27. Малярчук О. Громадська активність в Українській РСР у другій половині XX ст. : форми протесту політичній системі. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : історичні науки. Луцьк, 2015. Вип. 7 (308). С. 73–78.
28. Киридон А. Гетеротопії пам’яті : Теоретико-методологічні проблеми студій пам’яті. Київ : Ніка-Центр, 2016. 320 с.
29. Русначенко А. Нариси новітньої історії України. Книга 4. Київ : Видавець Олег Філюк, 2017. 539 с.
30. Шаповал Ю. Петро Шелест : життя та політична доля. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. 2008. Вип. 40. С. 386–408.
31. Бажан О. Петро Шелест : вигнання з політичного Олімпу. Історія України : маловідомі імена, події, факти. 2010. Вип. 36. С. 327–340.
32. Бажан О. Володимир Щербицький та дисиденти (за документами КДБ та ЦК КП України). З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. 2018. № 2 (50). С. 222–239.
33. Каганов Ю.О. Конструювання «радянської людини» (1953–1991) : українська версія : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01. Миколаїв, 2019. 43 с.
34. Мельникова О.С. Особливості дисидентських комунікацій в Україні 1960 – початку 1990 рр. : дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01. Дніпро, 2018. 398 с.
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Сорокін, А. (2021). ЛУЦЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ О. МОСІЮКА. Літопис Волині, (24), 28-35. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.24.04
Розділ
Історія Волині