РЕАЛЬНИЙ І ПОТЕНЦІЙНИЙ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ: ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ВРЕГУЛЮВАННЯ

  • Віталій Пінчук
Ключові слова: реальний конфлікт інтересів, потенційний конфлікт інтересів, державна служба, публічна особа, адміністративне правопорушення, протокол

Анотація

У цій статті досліджено та проаналізовано явище конфлікту інтересів на державній службі та запропоновано можливі варіанти превентивних заходів та розробки механізмів щодо недопущення конфлікту інтересів. У процесі вдосконалення законодавства відбулося розмежування понять «потенційний конфлікт інтересів» і «реальний конфлікт інтересів» залежно від стадії впливу суперечності, що виникла у прийнятті рішень чи вчиненні дій поса- довцем. Таке розмежування в рамках загального поняття цілком узгоджується з підходом, що існує в міжнародній практиці. Очевидний (реальний) конфлікт інтересів стосується ситуацій, коли існує особистий інтерес, який може обґрунтовано вважатися таким, що впливає на виконання посадовцем своїх обов’язків, навіть якщо такий негатив- ний вплив фактично відсутній. Проте неврегульованість законодавства, відсутність цілісної стратегії та чіткого алгоритму дій щодо конфлікту інтересів, недостатність санкцій та непрагнення до діяльності контролюючих органів не дають змоги не тільки розв’язати наявні, але й попередити потенційні конфлікти інтересів. Природа представницької функції держаного службовця вже передбачає наявність певних конфліктів інтересів. У дослідженні детально розглянуто сутність конфлікту інтересів та сформульовано висновок, що майже всі корупційні злочи- ни відбуваються під дією конфлікту інтересів, тобто через владні повноваження задоволення особистих потреб, незаконного збагачення та отримання неправомірних благ. Для вчинення злочину, пов’язаного з корупцією, конфлікт інтересів і є передумовою. Найдієвішими нині методами недопущення надалі конфлікту інтересів у кримінальному діянні є саме превентивні методи. Попередження виникнення конфлікту інтересів та викладення в методичних рекомендаціях Національного агентства з питань запобігання корупції норм мають характер лише рекомендацій, а не наказів. Надзвичайно важливо вживати заходів попередження конфлікту інтересів, законодавчо чітко забез- печити невідворотність покарання за порушення реального конфлікту інтересів відповідно до чинних норм та роз- робити чітку стратегію стосовно роботи близьких осіб в одному органі.

Посилання

1. Про державну службу : Закон України від 24 жовтня 2020 р. № 889-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text.
2. Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції : Закон України 28 квітня 2020 р. № 251-V /Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/251-16#Text.
3. Конфлікт інтересів: коли він виникає і що з ним робити? URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2017/august/issue-8/article-29800.html.
4. Конфлікт інтересів в роботі публічних службовців: як уникнути і чому про це важливо пам’ятати. URL: https://protocol.ua/ua/konflikt_interesiv_v_roboti_publichnih_slugbovtsiv_yak_uniknuti_i_chomu_pro_tse_vaglivo_pam_yatati/.
5. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text.
6. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 7 червня 2001 р. № 2493-III / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text.
7. Кодекс адміністративного судочинства : Кодекс України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text.
Опубліковано
2021-04-20
Як цитувати
Пінчук, В. (2021). РЕАЛЬНИЙ І ПОТЕНЦІЙНИЙ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ: ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ВРЕГУЛЮВАННЯ. Літопис Волині, (23), 149-152. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.23.26
Розділ
Публічне управління