ІСТОРИЧНІ ТА СУЧАСНІ НАРАТИВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

  • Тетяна Горан
  • Марта Дмитришин
Ключові слова: децентралізація, реформи, об’єднані територіальні громади, адміністративно- територіальний устрій, місцеве самоврядування

Анотація

У статті з’ясовано значення місцевого самоврядування як основи побудови будь-якої демократичної держави, підкреслено передумови його розвитку на території України. Наведено історичні етапи вітчизняного місцевого самоврядування, що відповідають моделям місцевого самоврядування (доколоніальній моделі, колоніальній моделі, реакційно-національній моделі, радянській моделі, моделі перебудови та раннього українського націоналізму, та сучасній моделі місцевого самоврядування). Досліджено змогу приймати рішення щодо місцевої політики на кожному з наведених етапів. Для цього сформульовано п’ять критеріїв оцінки історичних етапів вітчизняного місцевого самоврядування: критерій повної самостійності, критерій часткової самостійності, критерій обмеженої самостійності, критерій декларованої самостійності та критерій гібридної самостійності. Охарак- теризовано етапи реформи місцевого самоврядування в Україні за час незалежності. Описано труднощі реалізації реформи децентралізації у період із проголошення незалежності України до прийняття Концепції реформуван- ня місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Досліджено історичні аспекти становлення нормативно-правового забезпечення реформи децентралізації в Україні. Розглянуто ставлення людей до реформи децентралізації. Визначено особливості нового адміністративно-територіального устрою в Україні. Виокремлено можливі проблеми у встановленні необхідного балансу між децентралізацією і централізацією, який би відповідав реальним соціально-економічним та політичним умовам розвитку країни, проведенню структурних реформ у сфері публічного управління. Виокремлено передумови зміни адміністративно-територіального устрою, наведено стати- стику здійснення його реформування. Підкреслено необхідність реформування адміністративно-територіальних одиниць, що зумовлена реформою децентралізації та потребою розмежування функцій і повноважень. Наведено плани та завдання поточного етапу реформи місцевого самоврядування в Україні.

Посилання

1. Бородіна О.А. Децентралізація влади в Україні: зміст, ризики, можливості та адміністративна роль громадянського суспільства. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2015_29_24. (дата звернення: 17.01.2021).
2. Крегул Ю. Реформування місцевого самоврядування в Україні. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2016_1_4. (дата звернення: 17.01.2021).
3. Скрипнюк О. Децентралізація влади як чинник забезпечення стабільності конституційного ладу: теорія й практика. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2015_12_8. (дата звернення: 17.01.2021).
4. Коваленко Г.В., Топольськова Д.Ю. Впровадження децентралізації публічної влади на основі досвіду європейських країн. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Ужгород : Гельветика, 2017. Вип. 13. Ч. 1. С. 120–123.
5. Худолей В.Ю. Децентралізація як передумова модернізаційних змін сталого розвитку регіонів України : монографія. Київ : Вишемирський В.С., 2019. 111 с.
6. Діордіца О. Еволюція реформи децентралізації в сучасній політичній практиці України. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. 2020. № 1. С. 214–222.
7. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text (дата звернення: 17.01.2021).
8. Бюджетний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення: 17.01.2021).
9. Податковий кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 17.01.2021).
10. Про добровільне об’єднання громад : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (дата звернення: 28.12.2020).
11. Про співробітництво територіальних громад : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text (дата звернення: 17.01.2021).
12. Про засади державної регіональної політики : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text (дата звернення: 28.12.2020).
13. Указ Президента України Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10 (дата звернення: 17.01.2021).
14. Про затвердження плану заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019–2021 роки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-2019-р#Text (дата звернення: 17.01.2021).
15. Громадська думка населення щодо реформи децентралізації та її результатів (серпень 2020 р.). URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/gromadska-dumka-naselennia-shchodo-reformydetsentralizatsii-ta-ii-rezultativ-serpen-2020r (дата звернення: 17.01.2021).
16. Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/562-IX#Text (дата звернення: 17.01.2021).
17. Про утворення та ліквідацію районів : Постанова Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text (дата звернення: 17.01.2021).
18. Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року : Постанова Центральної виборчої комісії. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0163359-20#Text (дата звернення: 17.01.2021).
19. Реформування адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня (районів). URL: https://decentralization.gov.ua/new-rayons (дата звернення: 17.01.2021).
Опубліковано
2021-04-20
Як цитувати
Горан, Т., & Дмитришин, М. (2021). ІСТОРИЧНІ ТА СУЧАСНІ НАРАТИВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ. Літопис Волині, (23), 118-122. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.23.21
Розділ
Публічне управління