ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦЕСУ

  • Валерій Гнатенко
Ключові слова: національна безпека, бюджетний процес, проблеми бюджетного процесу, реформування бюд- жетного процесу

Анотація

Бюджетна політика є одним із вагомих інструментів державного регулювання економіки. Від ефективності бюджетного процесу, формування бюджетної політики залежить успішність реалізації регулюючої функції держави, забезпечення економічного зростання. У статті розглянуті та проаналізовані чинне законодавство та теоретичні підходи щодо тлумачення бюджетного процесу, його регулювання. Наголошено на законодавчому закріпленні терміна «бюджетний процес» і проаналізовано позиції науковців стосовно його змісту та характерних рис та стадій. Усі стадії бюджетного процесу регламентовані процесуальними нормами бюджетного права та засновуються на правових засадах, які мають гарантувати чітке пла- нування, дотримання бюджетної дисципліни і постійний контроль за виконанням усіх видів бюджетів. Виокремлено проблеми бюджетного процесу в Україні, що полягають у несвоєчасності його прийнятті, відсутності стратегії щодо планування бюджету, контролю і відповідальності за виконанням бюджету. Зазна- чено, що проблемні аспекти організації бюджетного процесу в Україні вимагають негайного вирішення на кожній його стадії, що в перспективі дасть змогу забезпечити ефективне управління державними фінансовими ресурсами, підвищити результативність, ефективність і прозорість використання бюджетних коштів, уник- нути зриву бюджетного процесу через політичні події, підвищити якість головного фінансового документа дер- жави та стане міцним підґрунтям для забезпечення соціально-економічного розвитку України.

Посилання

1. Бугай Т.В. Сучасні проблеми та вектори розвитку бюджетного процесу в Україні. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2012. № 2. С. 40–49.
2. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 р. № 2456-VI (із змінами і доповненнями на 01.07.2019): URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення 01.02.2021 року).
3. Бюджетний кодекс України : Закон України № 2456-VI від 08.07.2010 р., редакція від 01.01.2021 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2010. № 50-51. Ст. 572. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення 02.02.2021 року)
4. Воронова Л.К. Бюджетно-правове регулювання в СРСР : монография. Київ : Вища школа, 1975. 320 с.
5. Дем’янишин В.Г. Концептуальні засади бюджетного процесу в Україні. Финансы, учет, банки. 2007. № 13. С. 30–37.
6. Любич Н.П. Сутність та проблеми бюджетного процесу. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2013. Вип. 182. Ч. 1. С. 273–278.
7. Павлюк К.В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України : монографія. Київ : НДФІ, 2006. 584 с.
8. Податковий кодекс України від 02.10.2010 р. № 2736 – ІV із змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2020-%D0%BF#Text (дата звернення 07.02.2021 року)
9. Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 538-р від 14.09.2002 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=538-2002-%F0 (дата звернення 01.02.2021 року)
10. Фещенко Л.В., Проноза П.В., Кузьминчук Н.В. Б 37 Бюджетна система України : навчальний посібник. Київ : Кондор, 2008. 440 с.
11. Финансовое право : учебник / отв. ред. Н.И. Химичева. [3-е изд., перераб. и доп.]. Москва : Юристъ, 2004. 749 с.
12. Чугунов І.Я., Брижан К.В. Бюджетна політика в умовах трансформації економіки. Економічний вісник університету. 2017. Вип. 32(1). С. 241–251. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2017_32%281%29__34 (дата звернення 07.02.2021 року)
13. Януль І.Є. Бюджетний процес в Україні та напрями його вдосконалення. Фінанси України. 2005. № 9. С. 25–29.
Опубліковано
2021-04-20
Як цитувати
Гнатенко, В. (2021). ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦЕСУ. Літопис Волині, (23), 113-117. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.23.20
Розділ
Публічне управління