ПРОЯВ УТОПІЗМУ МІЛЛЕНАРИСТСЬКОГО ВЧЕННЯ В ІСТОРІЇ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

  • Віра Окорокова
Ключові слова: мілленаризм, утопія, утопізм, епоха Середньовіччя

Анотація

Стаття присвячена розгляду середньовічної утопії в руслі мілленаристського вчення. Згідно з логікою дослідження, автор починає свій аналіз питання з дослідження специфіки сприйняття часу та історії середньовічною людиною, внаслідок цього переходить до визначення сутності мілленаризму, його характери- стик. Як приклад прояву утопізму мілленаристського вчення розглядається селянське повстання в Німеччині 1524–1526 років під проводом Томаса Мюнцера. Автор звертає увагу на ту обставину, що утопія в середньовічному суспільстві країн Західної Європи не мала значного рівня прояву. Йдеться про вплив релігії на всі сфери тодішнього суспільства, що виразилося у специфіці світосприйняття на основі релігійних канонів. Християнська культура в цей час пропонувала дещо іншу інтерпретацію часу та історичного процесу, на відміну від попередньої епохи. Античний циклізм історичного процесу було відхилено, проголошено одночасно його незворотність, бо все, що відбувається в новозавітній версії часу, є низкою явищ унікальних, неповторних. Йдеться про лінійне сприйняття часу, його завершеність, що виражається в есхатологічному вченні. Звісно, в таких умовах утопія, виступаючи породженням людської свідомості, отримала нову сферу формування свого ідеалу. У цьому випадку мілленаризм став релігійною та ідеологічною основою формування утопічного ідеалу. Ідеальним тут виступає світ, який настане після другого пришестя Христа. У цьому ракурсі протестний характер мілленаристкього руху Т. Мюнцера має явно виражений характер утопізму, адже тут ми бачимо, що метою його руху стала вже необхідність змінити соціальну дійсність і втілити утопічний ідеал. Спрямований на боротьбу з феодалами, радикально налаштований селянський рух розглядався Т. Мюнцером як боротьба «добра зі злом», кінцевою метою якого мало стати досягнення досконалого соціального стану.

Посилання

1. Балушкина Е.В. От средневекового милленаризма к революционной утопии. Вестник РГГУ. 2013. № 13(114). С. 235–247.
2. Григоренко А.Ю. Эсхатология, милленаризм, адвентизм: история и современность. URL: https://azbyka.ru/otechnik/sekty/eshatologija-millenarizm-adventizm-istorija-i-sovremennost/2_1
3. Гуревич А.Я. Избранные труды. Средневековый мир. Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. 560 с
4. Кузнецов О.В. Милленаризм и утопизм: хилиастическая идея приобщения к вечности. Вестник КГУ. 2006. № 3. С. 38–42.
5. Мухаметханова М.Р. Религиозная утопия как феномен и понятие. Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2013. С. 207–217.
6. Mumford L. The story of utopias. New York: The Viking press, 1971. 315 р.
7. Мэнюэль Ф.Э. и Мэнюэль Фр. П. Утопическое мышление в западном мире. Москва : Прогресс, 1991. С. 21–41. URL: http://chalikova.ru/menyuel-utopicheskoe-myishlenie-v-zapadnom-mire.html
8. Окорокова В.В. Окремість середньовічної утопії як одного з «темних періодів» в історії утопічної думки. Гілея: Науковий вісник. 2012. Випуск 56 (№ 1). С. 333–338.
9. Olson T. Millenialism, utopianism, and progress. Toronto : The University of Toronto press, 1982. 332 р.
10. Frye N. Anatomy of Criticism: Four Essays. New York, 1969. 383 р.
Опубліковано
2021-04-20
Як цитувати
Окорокова, В. (2021). ПРОЯВ УТОПІЗМУ МІЛЛЕНАРИСТСЬКОГО ВЧЕННЯ В ІСТОРІЇ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. Літопис Волині, (23), 72-76. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.23.13
Розділ
Всесвітня історія