ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ

  • Ольга Баковецька
Ключові слова: волонтерський рух, благодійність, Революція Гідності, війна на сході України, громадянське суспільство

Анотація

Стаття присвячена проблемі розвитку волонтерського руху на території сучасної України. У матеріалі визначено, що волонтерський рух на українських землях має глибоке коріння й усталену традицію спільної добровільної допомоги один одному в разі критичної ситуації та у важкі часи. Висвітлено причини активізації волонтерства в Україні у ХХІ столітті, зокрема, яку роль відіграли в цьому процесі Революція Гідності та війна на сході України. На основі статистичних даних визначено рівень залученості громадян до волонтерського руху та готовності українців робити благодійні внески, ступінь довіри суспільства до волонтерських організацій, а також місце, яке посідає Україна в щорічному дослідженні благодійності у світі (World Giving Index), яке про- водить Charities Aid Foundation. У роботі проаналізовано вітчизняне законодавство, що регламентує діяльність волонтерських та благодійних організацій. Визнання на державному рівні волонтерство в Україні отримало у 2003 році у відповідній постанові Кабінету Міністрів. Закон України «Про волонтерську діяльність» прийнято лише у 2011 році. Цим законодавча база волонтерського руху не вичерпується. У процесі спільної роботи держав- них органів влади та представників громадської ініціативи постійно вносяться корективи, доповнення до чинно- го законодавства з означеної проблеми. У статті визначено основні напрями діяльності громадян та організацій, задіяних у волонтерському русі. Визначено сфери, в яких найчастіше реалізується благодійницька та волон- терська діяльність. Крім того, на основі статистичних даних чітко простежується тенденція значної перева- ги в кількісному співвідношенні волонтерських організацій над благодійними. Підкреслено роль, яку вони відіграли у вирішенні болючих проблем, що спіткали суспільство та державу. У статті використано статистичні дані для визначення рівня допомоги волонтерських організацій. Наведено приклади діяльності окремих волонтерських організацій. Окрему увагу приділено розвитку волонтерського руху на території Миколаївщини. Визначено про- блеми, з якими стикався та продовжує стикатися волонтерський рух в Україні.

Посилання

1. Балухтіна О.М. Напрями волонтерської діяльності в сучасній Україні. Слов’янський світ у контексті сталого розвитку : матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. (25 верес. 2020 р.). С. 3–12. URL: http://eurasian-institute.org/images/conference/25.09.2020/tezy.pdf
2. Голуб В.Л. Волонтерська діяльність в системі взаємовідносин держави та суспільства : дис. … канд. наук із держ. управ. : 25.00.01. Київ, 2016. 247 с. URL: http://academy.gov.ua/pages/dop/137/files/59f33cfd-ca50-4ada-ba6e-838a166ddcbc.pdf
3. Єсіна Н.О. Поняття та сутність волонтерської діяльності в Україні. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки. 2017. Вип. 1 (13). С. 73–80. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.580256
4. Кожухаренко Л. Полідисциплінарність досліджень волонтерського руху вітчизняними та зарубіжними науковцями. Eminak: Scientific Quarterly Journal. 2018. Т. 2. № 3 (23). С. 117–123. URL: https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/137
5. Костенко А.О. Волонтери ХХІ століття : збірник пошук. роб. обл. військово-патріотичного конкурсу, присвяченого героям-захисникам незалежної та суверенної України / уклад. А.О. Костенко. Черкаси, 2020. 57 с. URL: http://ckoblsutur.ucoz.ua/docs/2/zbirka_2020_4_ch_compressed.pdf
6. Діяльність українських благодійних організацій. Дослідження виконане CORESTONE GROUP та GFK UKRAINE на замовлення Фонду родини Загорій. URL: https://zagoriy.foundation/wp-content/uploads/2019/11/charity_funds_report.pdf
7. Горєлов Д.М., Корнієвський О.А. Волонтерський рух: світовий досвід та українські громадянські практики : аналіт. доп. Київ : НІСД, 2015. 36 с. URL: http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/volonter-697e4.pdf
8. Омецінська М.В. Особливості становлення вітчизняного меценатства. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2011. Вип. 103 (Ч. 1). С. 191–197. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/viewFile/1628/1541
9. Матяш М. Українське волонтерство – явище унікальне. Йому завдячуємо суверенітетом. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2324579-ukrainske-volonterstvo-avise-unikalne-jomu-zavdacuemosuverenitetom.html (дата звернення: 20.01.2021).
10. Загальнонаціональне дослідження. Волонтерство в Україні. United Nations Ukraine. URL: http://www.un.org.ua/images/volunteer.pdf (дата звернення: 20.01.2021).
11. Розвиток благодійності в Україні. Національний інститут стратегічних досліджень : аналітична записка. URL: https://niss.gov.ua/en/node/191 (дата звернення: 20.01.2021).
12. CAF WORLD GIVING INDEX 10 th edition. Ten years of giving trends. October 2019. URL: https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/caf_wgi_10th_edition_report_2712a_web_101019.pdf (дата звернення: 20.01.2021).
13. Загальнонаціональне опитування щодо громадського залучення в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!». URL: https://dif.org.ua/article/dopomozhi-sobi-sam-ukraintsi-rozcharovani-v-reformakh-ale-gotovipidtrimuvati-odne-odnogo-ta-svoi-gromadi (дата звернення: 20.01.2021).
14. Громадянське суспільство в період пандемії: як вона вплинула на громадську активність : опитування Фонду «Демократичні ініціативи» з 15 квітня по 1 травня 2020 року серед представників громадських організацій.
URL: https://dif.org.ua/article/gromadyanske-suspilstvo-v-period-pandemii-yak-vona-vplinula-na-gromadsku-aktivnist (дата звернення: 20.01.2021).
15. Ставлення громадян України до суспільних інститутів, електоральні орієнтації: результати соціологічного дослідження. Київ : Центр Разумкова, 2017. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/socio/Press0417.pdf (дата звернення: 20.01.2021).
16. Рівень довіри до суспільних інститутів та електоральні орієнтації громадян України: дослідження Центру Разумкова з 21 по 26 березня 2019 р. URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/riven-doviry-dosuspilnykh-instytutiv-ta-elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy-2 (дата звернення: 20.01.2021).
17. Початок нового політичного року: довіра до соціальних інститутів (липень 2020 р.) : дослідження Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва з 3 по 9 липня 2020 р. URL: https://dif.org.ua/article/pochatok-novogo-politichnogo-roku-dovira-do-sotsialnikh-institutiv-lipen-2020r (дата звернення: 20.01.2021).
18. Мазій І.В. Аналіз нормативно-правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 114–118. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2018/26.pdf
19. Про волонтерську діяльність : Закон України від 19.04.2011 р. № 3236-VІ. Дата оновлення: 03.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17#Text (дата звернення: 20.01.2021).
20. Про благодійну діяльність та благодійні організації : Закон України від 05.07.2012 р. № 5073-VI. Дата оновлення: 27.02.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text (дата звернення: 20.01.2021).
21. Про затвердження Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції : Наказ Міністерства фінансів України від 30.10.2014 р. № 1089. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1471-14#Text
22. Державна фіскальна служба України. Офіційний портал. URL: www.sfs.gov.ua
23. Про страхування : Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР. Дата оновлення: 10.12.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/85/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 21.01.2021).
24. Деякі питання виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. № 604. Дата оновлення: 31.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/604-2015-%D0%BF#n10 (дата звернення: 21.01.2021).
25. Сайт Українського Форуму Благодійників. Інфографіка. URL: https://rating.ufb.org.ua/rating/blago-charts (дата звернення: 21.01.2021).
26. Міністерство соціальної політики України. Інформація про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, зокрема іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності на території України. URL: https://www.msp.gov.ua/timeline/?t=159&from=&till=&m=6#tagpanel (дата звернення: 21.01.2021).
27. Макашова Л. Добровольці і волонтери. Чи допомагають армії на третій рік війни. URL: https://espreso.tv/article/2016/06/10/dobrovolci_i_volontery_chy_lyshyvsya_entuziazm_na_tretiy_rik_viyny (дата звернення: 21.01.2021).
28. Івашко О. У Миколаєві «Кікімора» плете маскувальні сітки. Урядовий кур’єр. 2020. 30 листопада. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-mikolayevi-kikimora-plete-maskuvalni-sitki/ (дата звернення: 21.01.2021).
29. Волонтери відзначають річницю заснування поста для військовослужбовців. URL: https://mk.suspilne.media/news/29900 (дата звернення: 21.01.2021).
30. Матяш М. Українське волонтерство – явище унікальне, але не без проблем. URL: https://www.ukrinform.ua/rubricsociety/2342731-ukrainske-volonterstvo-avise-unikalne-ale-ne-bez-problem.html (дата звернення: 21.01.2021).
Опубліковано
2021-04-20
Як цитувати
Баковецька, О. (2021). ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ. Літопис Волині, (23), 36-41. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.23.06
Розділ
Історія України