УЧАСТЬ АРСЕНА РІЧИНСЬКОГО В РОБОТІ «ПРОСВІТИ» НА ЗАХІДНІЙ ВОЛИНІ (1924–1934 РР.)

  • Олена Кравчук
Ключові слова: Арсен Річинський, «Просвіта», бібліотеки-читальні, товариство, Західна Волинь, міжвоєнний період

Анотація

У статті проаналізовано участь відомого громадсько-політичного, культурно-просвітнього діяча Арсе- на Річинського у функціонуванні «Просвіти». Досліджено його місце і роль у праці товариства на Західній Волині. У міжвоєнний період доволі поширеною формою українського культурно-просвітницького руху була «Просвіта», голов- ним завданням якого були поширення освіти серед українців, ознайомлення їх із надбанням рідної культури, захист культурних, правових і економічних інтересів українського населення. Актуальною була проблема самоосвіти. Для цього товариство відкривало бібліотеки, книгарні, створювало читальні, організовувало масові культурно-освітні заходи, поширювало періодику, займалося видавничою діяльністю, брало безпосередню участь в організації українських шкіл. На Волині значного визнання набула «Просвіта» у Володимирі-Волинському, до якої належав А. Річинський. Її засновано восени 1919 р. Станіславом Полянським. А. Річинський вступив у «Просвіту» в 1924 р., обіймав поса- ду референта культурно-освітньої праці, а з 1927 р. став головою товариства. Він сприяв розвитку місцевого просвітянського хору, долучився до формування бібліотек, діяльності читалень, організації свят, відзначення видатних історичних подій. А. Річинський був активним учасником різних просвітянських форумів, на яких вирішувались організаційні питання та напрями діяльності «Просвіти». Зокрема, він був учасником ІІІ з’їзду «Волинських Просвіт» та ІІ Всеукраїнського освітнього конгресу у Львові. Участь А. Річинського в роботі «Просвіти» зумовлена тим, що він, будучи свідомим українським патріотом, намагався через культурно-просвітницьку працю організовувати бібліотеки, читальні, масові культурно-освітні заходи, поширювати періодику, засновувати школи тощо. На початку 1920-х рр. це був єдиний легальний метод протистояння насильницькій полонізації українства в Західній Волині.

Посилання

1. Цинкаловський О. Княжий город Володимир : попул.-наук. нарис. Львів : Накладом фонду «Учітеся, брати мої», 1935. 111 с.
2. Кучерепа М. Становлення та діяльність просвітянських організацій на Волині (1918–1939 рр.). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. 2016. № 3. С. 27–35.
3. Зуляк І. Взаємини «Просвіти» Східної Галичини з Волинню у міжвоєнний період. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер.: Історія / голов. ред. І. Зуляк ; редкол. : М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. 2013. Вип. 1: у 2 ч. Ч. 1. С. 30–32.
4. Вісина Т. Зародження і розвиток кредитної кооперації на Волині (друга половина ХІХ ст. – 1939 р.). Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету. Луцьк : Ред.-вид. відділ ВДУ, 2001. № 6. C. 107–110.
5. Річинський А. Автобіографія. 1954 р.: [рукопис]. ВКМ: 3 стор., мова рос.; КДФ-15143, КВ-67620. Додаток 1.
6. Кравців Б. «Просвіта». Енциклопедія українознавства / гол. ред. Володимир Кубійович. Репр. відтворення вид. 1955–1984 р. Львів : НТШ, 1996. Т. 6. С. 2365–2376.
7. Колодний А.М. Життя і творчість Арсена Річинського – самовіддане служіння Богу й Україні. Річинський А. Проблеми української релігійної свідомості. Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. С. 11–50.
8. Протоколи зборів та списки членів товариства «Просвіти» у Володимирі 1924-1932 рр. Держархів Волинської обл. Ф. 390. Оп. 1. Спр. 11. 6 арк.
9. Візітів Ю. Пластовий сеніор А. Річинський: «До щастя, слави і свободи». Арсен Річинський: видатний український громадський діяч і науковець-релігієзнавець. Науковий збірник. Київ-Кременець, 2007. С. 17–23.
10. Касова книга філії товариства в селі Тишкевича. Держархів Волинської обл. Ф. 390. Оп. 1. Спр. 23. 21 арк.
11. Пісоцький А. Інтелігенція Волині: погляд крізь призму часу. Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. 173 с.
12. Пісоцький А. Арсен Річинський в становленні національної свідомості Волині в 20–30-х роках XX століття. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині: матеріали XXIX Всеукр. наук, іст.-краєз. конф. : збірник наук. пр. Луцьк : Надстир’я, 2008. С. 222–224.
13. Пісоцький А., Войтюк Н. Просвіта Володимирщини в 20–30-х роках. Слово Просвіти. 2013. Ч. 26. 4–10 липня. С. 10–11.
14. Власовський, І. Луцька «Просвіта» (10 років просвітянської праці 1918–1928 рр.). Львів, 1928. 70 с.
15. Інформація воєводської коменди державної поліції про діяльність «Просвіти» на Волині. Держархів Волинської обл. Ф. 46. Оп. 9. Спр. 1026. 8 арк.
16. Ломимо кордон. З’їзд представників волинських «Просвіт» у Рівному. Діло. 1926. 30 вересня. С. 2–3.
17. Шиманський П. Музична культура Волині І половини ХХ ст. : монографія. Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. 175 с.
18. Просвіта у Володимирі загрожена (Допис з Волині). Діло. 1929. 28 листопада. С. 4.
19. Рожко В. Роль товариства «Просвіта» в організації і проведенні Шевченківських Академій у 20–30-х роках ХХ ст. на Волині. «Просвіта» на Волині: минуле і сучасне : Збірник наук. ст., док. і матеріалів / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки; За ред.. В.К. Барана. Луцьк, 2001. С. 48–56.
20. Archiwum Dmytra Dontsova. Bibliteka Narodowa. Warszawa. MF № 83985. 596 s.
21. Зуляк І. Освітній конгрес «Просвіти» – завершальний етап святкування 60-літнього ювілею товариства у міжвоєнний період. Література та культура Полісся / Відп. ред. і упоряд. Г. В. Самійленко. Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2005. Вип. 29. С. 236–245.
22. Матеріали про проведення пленарних засідань усіх учасників ІІ го Всеукраїнського освітнього конгресу у Львові 22-го і 24 вересня 1929 р. (програма, реєстри учасників, протоколи, резолюції та інші документи зв’язані з цим). ЦДІАЛ України. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 130. 43 арк.
23. Статут товариства, протоколи ліквідаційних зборів, список майна та книг. Держархів Волинської обл. Ф. 390. Оп. 1. Спр. 80. 181 арк.
Опубліковано
2021-04-20
Як цитувати
Кравчук, О. (2021). УЧАСТЬ АРСЕНА РІЧИНСЬКОГО В РОБОТІ «ПРОСВІТИ» НА ЗАХІДНІЙ ВОЛИНІ (1924–1934 РР.). Літопис Волині, (23), 13-18. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.23.02
Розділ
Історія Волині