НА ШЛЯХУ ДО СТВОРЕННЯ «СЕЛЬСОЮЗУ»: КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИКУМУ ВОЛИНІ, ХОЛМЩИНИ ТА ПІДЛЯШШЯ (1922–1924)

  • Тетяна Бортнік
Ключові слова: Холмщина, Підляшшя, Волинь, «Меморіал православного населення Холмщини», вибори 1922 р., Блок національних меншин

Анотація

Проаналізовано основні етапи діяльності українських діячів Холмщини та Підляшшя, Волині. Висвітлено соціально-економічні обставини та політичний контекст, які впливали на життя української громади окреслених регіонів, отже, і на їхню політичну активність. Показано основні етапи самоорганізації української інтелігенції, яка в перші роки після Першої світової війни намагалась вирішити нагальні потреби місцевого українства: тво- рення господарських та культурно-освітніх осередків, поступовий перехід до політичної діяльності. Показано, що одним із перших таких кроків у політичній сфері стало підписання українським активом так званого «Меморіалу православного населення Холмщини». У документі, надісланому українською делегацією до Варшави, містилось прохання про творення Українського комітету, який б репрезентував перед владою питання освітньо-культурного та релігійного характеру, Українського доброчинного товариства. Стверджено, що ігнорування українських вимог адміністрацією було продиктоване трактуванням українського питання як суто внутрішньої проблеми (відсутність організованого українського життя в політичній, суспільно-економічній та культурній сферах) та остаточним переходом до асиміляційного курсу політики. Зауважено, що вибори до польського сейму та парламенту в листопаді 1922 р. стали переломним момен- том для українських діячів окресленого терену. Активізувавши свої зусилля інтелігенція створила Холмський та Волинський виборчі комітети, які згодом злились в одну структуру – Український центральний виборчий комітет (УЦВК). Український центральний виборчий комітет як самостійна організація разом із представ- ництвами інших національних меншин сформували єдину виборчу платформу – Блок національних меншин (БНМ). Підсумовано, що вибори 1922 р. були успішними для політикуму Волині, Холмщини та Підляшшя та стали першим досвідом парламентської діяльності в новопосталій Польській державі.

Посилання

1. Айненкель А. Українське питання в політиці в ІІ Речі Посполитої та в концепціях і заходах українських політичних сил у міжвоєнний період (1918–1939). Україна-Польща: важкі питання : матеріали ХI міжнародного семінару істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни». Варшава, 26–28 квітня 2005 року. Варшава, 2006. Т. 10. С. 141–154.
2. Васюта І. Формування робітничо-селянського союзу в революційній боротьбі на Західній Україні 1921–1939. Львів : Видавництво при Львівському державному університеті видавничого об’єднання “Вища школа”, 1988. 172 с.
3. Винниченко І. Українці Берестейщини, Підляшшя, Холмщини в першій половині ХХ століття. Хроніка подій. Київ, 1997. 288 с.
4. Герасименко М., Дудикевич Б. Боротьба трудящих Західної України за возз’єднання з Радянською Україною (1921–1939 рр.). Київ, 1955. 224 с.
5. Горний М. Українська інтелігенція Холмщини і Підляшшя у ХХ ст. Львів, 2002. 324 с.
6. Горний М. Прометеї Холмської землі: люди, які присвятили себе збереженню українства на Холмщині. Львів : СПОЛОМ, 2010. 230 с.
7. Заболотний І. Нескорена Волинь: Нариси історії революційного руху на Волині. 1917–1939. Львів, 1964. 213 с.
8. Зайцев О. Представники українських політичних партій Західної України в парламенті Польщі (1922–1939 pp.). Український історичний журнал / За ред. М. Коваля. Київ : Інститут історії України, 1993. Вип. 1. С. 72–84.
9. Крамар Ю. Парламентські вибори 1922 року в Польщі та участь у них політичних сил Західної України. Українці Холмщини і Підляшшя: історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків : збірник наук. праць / упор. М. Кучерепа. Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2010. Т. 2. С. 115–124.
10. Кучерепа М., Цецик Я. Українські національні партії на Волині (1921–1939 роки): у 2 частинах. Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. Ч. 1. 304 с.
11. Кучерепа М., Цецик Я. Українські національні партії на Волині (1921–1939 роки): у 2 частинах. Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. Ч. 2 Документи і матеріали. 292 с.
12. Макар Ю. Українська холмсько-підляська проблема у внутрішній політиці Другої Речі Посполитої. Україна – Європа – Світ. 2009. Вип. 3. С. 32–46;
13. Макар Ю. Холмщина – терен українсько-польського етнічного пограниччя. Українці Холмщини і Підляшшя: історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків : збірник наук. праць / упор. М. Кучерепа. Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2010. Т. 2. С. 23–32.
14. Макар Ю., Горний М., Макар В., Салюк А. Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя українців холмсько-підляських українців (1915–1947). Дослідження. Спогади. Документи. Чернівці : Букрек, 2011. Т. 1. Дослідження. 880 с.
15. Макар Ю.І. Холмщина і Підляшшя в першій половині ХХ століття. Історико-політична проблематика. Львів : Інститут українознавства НАН України ім. І. Крип’якевича, 2003. 88 с.
16. Макарчук С. Этносоциальное развитие и национальные отношения на западноукраинских землях в период империализма. Львов : Высш. шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1983. 255 с.
17. Пастернак Є. Нарис історії Холмщини і Підляшшя. Вінніпег, Торонто, 1989. 465 с.
18. Перга Ю. Діяльність українського товариства доброчинної «Рідна хата» 1919–1930 рр.. Часопис української історії. 2014. Вип. 30. С. 95–100.
19. Перга Ю. Створення Українського соціалістичного об’єднання «Селянський союз» та роль політичних діячів Холмщини у цьому процесі. Дні науки історичного факультету : Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Київ, 2015. С. 265–267.
20. Перга Ю. Суспільно-політичне життя українців Холмщини та Підляшшя 1918–1939 рр. : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Київ : Інститут історії України НАН України, 2016. 190 с.
21. Сизоненко Г. Сель-роб у боротьбі за возз’єднання. Львів : Каменяр, 1971. 174 с.
22. Цецик Я. Участь українського населення Волині та Холмщини у Парламентських виборах 1922 року. Українці Холмщини і Підляшшя: історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків : збірник наук. праць / упор. М. Кучерепа. Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2010. Т. 2. C. 125–132.
23. Hołówko T. Sprawa mniejszości a Chełmszczyzna. Robotnik. Centralny organ P.P.S. 1919. 28 grudnia. № 408 (785). S. 2.
24. Krzykała S. Z dziejów K P P na Lubelszczyźnie (1918–1923). Lublin 1961, 297 s.
25. Kuprianowicz G. Ukraińskie życie kulturalno-oświatowe i ekonomiczne na Chełmszyźnie i południowym Podlasiu w latach 1918‑1926. Rocznik Chełmski. 1995. T. 1. S. 171‑210.
26. Litwiński R. Obraz życia społeczno-politycznego międzywojennego powiatu chełmskiego w doniesieniach władz administraji ogólnej. Rocznik Chełmski. 2007. T. 11. S. 129–157.
27. Mędrzecki W. Województwo wołyńskie 1921–1939. Elementy przemian cywilizacyjnych, społecznych i politycznych. Wroław: PAN Instytut Historii, Wydawnictwo Ossolineum, 1988. 202 s.
28. Memorial prawosławnej ludności chełmskiej. Ziemia Lubelska (Lublin). 1919. 7 pażdzernika. № 411. S. 2.
29. Memorial prawosławnej ludności chełmskiej. ІІ. Ziemia Lubelska (Lublin). 1919. 8 pażdzernika. № 412. S. 2.
30. Ruch ludowy na Lubelszczyźnie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez WK ZSL w Lublinie / Red. J.R. Szaflik. Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1964. 409 s.
31. Szumiło M. Anton i Pawło Wasyńczykowie – ukraińscy działacze narodowi z Chełma. Українці Холмщини і Підляшшя: історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків : збірник наук. праць / упор. М. Кучерепа. Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2010. Т. 2. C. 56‑64.
32. Szumiło M. Antoni Wasyńczuk 1885–1935. Ukraiński działacz narodowy i polityk. Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2006. 147 s.
33. Szumiło M. Działalność Antoniego Wasyńczuka w ukraińskim ruchu narodowym na Ziemi Chełmskiej i Podlasiu w latach 1919–1922. Rocznik Chełmski. 1999. T. 5. S. 171–190.
Опубліковано
2021-04-20
Як цитувати
Бортнік, Т. (2021). НА ШЛЯХУ ДО СТВОРЕННЯ «СЕЛЬСОЮЗУ»: КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИКУМУ ВОЛИНІ, ХОЛМЩИНИ ТА ПІДЛЯШШЯ (1922–1924). Літопис Волині, (23), 7-12. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.23.01
Розділ
Історія Волині