ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

  • Валерій Гнатенко
Ключові слова: безпека, національна безпека, інформаційна безпека, інформаційна війна, інформаційні технології

Анотація

Економічна та інформаційна глобалізація світових відносин супроводжується створенням ефектив- них механізмів і засобів для інформаційного та фінансового впливу на партнерів і конкурентів у локальному, регіональному і глобальному масштабах. Метою таких дій, як правило, є зміна розподілу вироблених реальних благ на користь тих, хто розробляє, має і застосовує відповідні технології. Ситуація, що склалася, вимагає підвищення уваги до захисту державних інтересів від нових реальних і потенційних загроз, забезпечення інформаційної та економічної безпеки. Пережитий світом черговий етап технологічної революції в інформаційній сфері тягне серйозні зміни в суспільстві у цілому. Змінюється спосіб життя мільйонів людей. Процеси глобалізації зачіпають усе нові й нові сфери діяльності. Це стає актуальним й у сфері забезпечення національної безпеки, де чітко виділяється специфіка забезпечення інформаційної безпеки. Загрози економічній та інформаційній безпеці дуже різноманітні, не завжди їх можна класифікувати й систематизувати, оскільки динаміка розвитку суспільства та економіки постійно змінюють існуючі і ство- рюють нові загрози. До таких загроз можна віднести міжнародний кібертероризм, інформаційно-фінансові атаки та ін. Тяжкість наслідків реалізації економічних загроз залежить не тільки від сили джерела загроз, які прагнуть змінити стан держави, а й від непідготовленості державних систем до відбиття цих загроз. У сучасних нестійких турбулентних умовах, у світлі загострення проблеми взаємозв’язку інформаційної та економічної безпеки дуже важливо своєчасно виявляти й оцінювати виникаючі загрози економічній та інформаційній безпеці і на цій основі вживати необхідні заходи щодо запобігання загрозам, захисту інформаційних і економічних інтересів від потенційних джерел небезпеки.

Посилання

1. Мартин У.Дж., Лайон Д. Информационное общество: проблемы и иллюзии. Москва : ИНИОН, 1989, 648 с.
2. Бритков В.Б., Дубовской С.В. Информационные технологии в национальном и мировом развитии. Общественные науки и современность. 2000. № 1. С. 146–150.
3. Горшков М.К. Проблемы национальной безопасности в информационном обществе. Власть. 2014. № 11. С. 8.
4. Довгань О.Д., Ткачук Т.Ю. Система інформаційної безпеки України: онтологічні виміри. Інформація і право. 2018. № 1(24). С. 89–103.
5. Дьякова Е.Г. Массовая коммуникация и власть. Екатеринбург : УрО РАН, 2002, 299 с.
6. Нашинець-Наумова А.Ю. Інформаційна безпека: питання правового регулювання : монографія. Київ : Гельветика, 2017. 168 с.
7. Панарин И.Н. Информационная война, PR и мировая политика : учебное пособие ; 3-е изд., испр. и доп. Москва : Горячая линия – Телеком, 2018. 370 с.
8. Панченко О.А. Інформаційна безпека в контексті викликів і загроз національній безпеці. Державне управління та місцеве самоврядування. 2020. Вип. 2(45). С. 57–63. DOI: 10.33287/102019. URL: https://grani-print.dp.ua/index.php/dridu/article/view/361/286.
9. Панченко О.А. Інформаційна безпека держави як елемент соціальної культури. Аспекти публічного управління. 2020. № 1. Т. 8. С. 58–67. URL: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/720/692.
10. Панченко О.А. Інформаційні аспекти трансформації державного управління в умовах турбулентності. The system of public administration in the context of decentralization of power : сollective monograph. Riga : Izdevnieciba Baltija Publishing, 2020. P. 88–110. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-66-2-06.
11. Панченко О.А. Засоби масової інформації як джерело інформаційної безпеки. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2020. № 2(8) С. 250–258. DOI: 10.32689/2617-9660-2020-2(8)-250-258. URL: http://maup.com.ua/assets/files/expert/8/21.pdf.
12. Панченко О.А. Засоби масової комунікації як платформа державної інформаційної політики. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/4.pdf.
13. Панченко О.А. Роль засобів масової інформації в системі державного управління інформаційною безпекою. Публічне управління та митне адміністрування. 2020. № 1(24). С. 97–102. DOI: 10.32836/2310-9653-2020-1.19. URL: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2020/1/19.pdf.
14. Панченко О.А. Information technologies in ensuring of the state security. Інформаційні технології в забезпеченні державної безпеки. Science Review. 2020. Warsaw, Poland. № 5(32). June 2020. P. 30–35. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr.
15. Сатаров Г.А. Общественное мнение и общественное сознание: реальность и миф. ОНС: Общественные науки и современность. 2007. № 4. С. 5-23.
16. Соловьев А.И. Политические коммуникации. Москва : Аспект Пресс, 2004, 332 с.
17. Торяник В.М. Інформаційна безпека як складова національної безпеки держави, роль ЗМІ в забезпеченні інформаційного суверенітету України. Право і суспільство. 2016. № 2. С. 151–156.
18. Чмир Я.І. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки в системі публічного управління. Аспекти публічного правління. 2018. Т. 6. № 9. С. 16–22.
Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Гнатенко, В. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Літопис Волині, (22), 88-92. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.22.15
Розділ
Публічне управління