КОНЦЕПЦІЯ ТУРБУЛЕНТНОСТІ В ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ

  • Анастасія Перфільєва
Ключові слова: турбулентність, криза, хаос, нелінійний підхід, невизначеність, політична динаміка, процесуальність

Анотація

У статті представлено спробу узагальнити шлях термінологічної концептуалізації проблеми кризової нестійкості суспільного розвитку у політичній науці. Здійснено спробу порівняння понять «криза», «ризик», «хаос», «турбулентність». Установлено, що початкове використання у суспільних науках поняття «турбулентність» мало яскравий метафоричний характер, який деінде залишається й понині. Проте нині очевидною є потреба у відході від метафоричності поняття і концептуалізації його змісту відповідно до сутнісних ознак соціально- політичного середовища і завдань, що постали перед політичною наукою. Поняття «турбулентність» є ширшим за замістом і включає у себе феномени ризиків, небезпек, загроз. Нині найбільшу частку концепцій турбулентності присвячено світовому або міжнародному виміру політичної дійсності, проте навіть вони вирізняються різнорідністю та суперечливістю. Під час інтерпретації турбулентності відбувається змішання концептів «турбулентність», «криза», «хаос», «небезпека», «ризик», «загроза». Тож актуальним завдан- ням сучасної політичної науки є виявлення концептуального змісту категорії «турбулентність» із позицій можливості її використання в апараті сучасної політичної науки для дослідження процесів, які відбуваються на різних рівнях соціально-політичної реальності. Концепція турбулентності дає змогу розглядати дестабілізацію в політичній системі у більш ціннісно нейтральному світлі, зосереджуючись передусім на динаміці, на змінах. За допомогою концепції турбулентності можливим стає аналітичне дослідження рушійних сил змін у політичних системах, тож теоретичне осмислення турбулентності стає очевидним здобутком сучасної політичної науки, оскільки дає змогу вдосконалити понятійно-категоріальний апарат та інструментарій дослідження політичної динаміки. Подальша концептуалізація категорії «турбулентність» сприятиме, відповідно до сучасного рівня розвитку наукового знання, інтерпретації динаміки і процесуальності явищ соціально-політичної реальності на всіх рівнях (локальному, національному, регіональному, глобальному, міжнародному).

Посилання

1. Абдурахманов Д.Б. Политическая турбулентность в условиях глобализации: поиски теоретического концепта. Общественные науки. 2014. № 3. С. 17–20. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_21685693_36287209.pdf (дата звернення: 19.12.2020).
2. Делокаров К.Х. Системная парадигма современной науки и синергетика. Общественные науки и современность. 2000. № 6. С. 110–118. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/678/235/1218/009dELOKAROW.pdf (дата звернення: 20.12.2020).
3. Пожалов А.А. Исследования политического риска: история зарождения, становлення и развития. Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2006. № 3. С. 43–56.
4. Кривошеїн В.В. Політична ризикологія: епістемологічний статус, предметна сфера, аналітичні інструменти : монографія. Дніпропетровськ : Інновація, 2009. 316 с.
5. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / пер. с англ. ; общ. ред. В.И. Аршинова, Ю.Л. Климонтовича и Ю.В. Сачкова. Москва : Прогресс, 1986. 432 с.
6. Emery F.E., Trist E.L. The causal texture of organizational environments. Human Relations. 1965. Vol. 18 Р. 21–32.
URL: https://ackoffcenter.blogs.com/ackoff_center_weblog/files/10.1177_001872676501800103.pdf (дата звернення: 19.12.2020).
7. Популях Д.С. Турбулентность в современной мировой политике: дискурсы и практика : дис. ... канд. полит. наук : 23.00.04 ; Моск.гос.ун-т имени М.В. Ломоносова. Москва, 2016. 173 с. URL: https://istina.msu.ru/dissertations/30283758/(дата звернення: 17.12.2020).
8. Rosenau J.N. Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity. Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 1990. 480 p.
9. Евдоченко Е.А. Турбулентность глобальной экономической среды: теоретические аспекты и практическое проявление. URL: https://docplayer.ru/44615372-Turbulentnost-globalnoy-ekonomicheskoy-sredy-teoreticheskie-aspekty-iprakticheskoe-proyavlenie.html (дата звернення: 18.12.2020).
Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Перфільєва, А. (2021). КОНЦЕПЦІЯ ТУРБУЛЕНТНОСТІ В ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ. Літопис Волині, (22), 78-82. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.22.13
Розділ
Політологія