ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ РАДЯНСЬКИХ МІСТ 1920–1930-Х РОКІВ

  • Тетяна Кузнець
Ключові слова: форсована індустріалізація, радянські міста, повсякдення, житлові проблеми, система розподілу, торгівля

Анотація

У статті на основі вивчення широкого кола наукових праць і об’єктивно представленої у них структури дослідження, наявного емпіричного матеріалу автором актуалізовано питання вивчення повсякденного життя міського населення на історичному відрізку часу другої половини 1920-х – першої половини 1930-х років. У цей період у країні відбувалося формування нової політичної системи, вироблялися елементи нового повсякденного життя. Становлення нового типу суспільства, що відбувалося у той час, потягнуло за собою докорінні зміни у його соціальній структурі, матеріальному середовищі існування і духовній сфері соціального буття. Дослідження повсякденного життя радянського міста у цей період історії представляє значний науковий інтерес для розуміння і комплексного осмислення глибоких трансформацій епохи, які закладали основи радянсь- кого ладу на довгі десятки років. Важливість дослідження повсякдення радянських міст цього періоду дає змо- гу найповніше розкрити складний шлях формування особливого специфічного типу особистості – «радянської людини». Ці роки являють собою важливий перехідний період, що суттєво вплинув на всі боки життя держави і суспільства. Характерною рисою «перехідності» стала поява мільйонів мешканців радянських міст, як столиць, обласних центрів, так і периферійних містечок, яким довелося змінити звичний спосіб життя: стати учасни- ками масштабних внутрішніх міграцій, соціально-економічних зрушень, відчути на собі усі негаразди побутових проблем, що знайшло своє відображення у структурі повсякдення та в менталітеті містян. Соціальні зрушення, якість життя населення мали визначальний вплив на історичний процес, формуючи саму нову людину, її спосіб життя, відповідну їй культуру. У повсякденні другої половини 1920-х – першої половини 1930-х років формува- лися витоки багатьох проблем сучасного життя пострадянського суспільства.

Посилання

1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. Москва : Медиум, 1995. 393 с.
2. Пушкарева Н.Л. «История повседневности» и «история частной жизни»: содержание и соотношение понятий. Социальная история : ежегодник. Москва, 2004. С. 93–113.
3. Милютин Н.А. Проблема строительства социалистических городов: основные вопросы рациональной планировки и строительства населенных мест СССР. Москва, 1930. 82 с.
4. Болотин З.С. Вопросы снабжения. Москва : Соцэкгиз, 1934. 140 с.
5. Березовский С. Трудящиеся женщины – в социалистическое строительство. Москва, 1931. 87 с.
6. Ким М.П. Коммунистическая партия – организатор культурной революции в СССР. Москва, 1955. 164 с.
7. Букин С.С., Исаев В.И. Новосибирцы. Очерки истории повседневной жизни. Конец XIX – начало XXI вв. Новосибирск : Сибирское научное издательство, 2008. 270 с.
8. Поляков Ю.А. Человек в повседневности (исторические аспекты). Вопросы истории. 2000. № 3. С. 125–132.
9. Токменинова Л. Екатеринбург – Свердловск: Архитектурная лихорадка 20–30-х годов. Наука Урала. 1992. № 10. С. 12–23.
10. Kotkin S. Magnetic mountain. Stalinism as a civilization. Berkley. 1993. 158 р.
11. Скотт Дж. За Уралом. Американский рабочий в русском городе стали. Москва ; Свердловск, 1991. 305 с.
12. Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 1930-е гг.: город. Москва : РОССПЭН, 2008. 450 с.
13. Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930-е годы. Санкт-Петербург : Летний Сад, 1999. 320 c.
14. Меерович М.Г. Наказание жилищем. Жилищная политика в СССР как средство управления людьми. 1917–1937 гг. Москва : РОССПЭН ; Фонд «Президетский центр Б.Н. Ельцина», 2008. 303 с.
15. Повседневный мир советского человека 1920–1940-х гг. : сборник научных статей / под ред Е.Ф. Кринко, Т.П. Хлыниной. Ростов-на-Дону, 2009. 384 с.
16. Удод О.А. Історія повсякденності: питання історіографії, методології та джерелознавства. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ століття : збірник наукових праць, присвячений пам’яті академіка НАН України Ю.Ю. Кондуфора. 2004. № 2. С. 286–313.
17. Борисенко М. Побут міських мешканців України в 30-х роках ХХ століття. Етнічна історія народів Європи. 2008. Вип. 24. С. 12–18.
18. О народнохозяйственном плане на 1931 год : Постановление ЦК ВКП(б), 1930 г. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, 1925–1953. Москва : Госполитиздат, 1953. Ч. 2. 1204 с.
19. Бригадина О.В. «Жить стало лучше, жить стало веселей»: жилищно-бытовые условия жизни городского населения СССР в 1930-е гг. Працы гістарычнага факультэта БДУ : навук. зб. Вып. 9 / рэдкал.: У.К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. Минск : БДУ, 2014. С. 142–156.
20. Богословская М.В. Повседневная жизнь советской элиты в 1920–1930 гг. Конфликты и компромиссы в истории мировых цивилизаций : сборник статей. Москва : РГГУ, 2009. 215 с.
21. Макарова М.Н. Повседневная жизнь Магнитогорска в 1929–1935 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. Челябинск, 2010. 31 с.
22. Осокина Е.А. Иерархия потребления. О жизни людей в условиях сталинского снабжения. 1928–1935 гг. Москва : МГУ, 1993. 400 с.
23. Енциклопедія сучасної України. Т. 12: «Кал–Киї» / гол. редкол. І.М. Дзюба та ін. ; Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=10176.
24. Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия». Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927–1941. Москва : РОССПЭН, 2008. 380 с.
25. Осокина Е.А. Золото для индустриализации: «Торгсин». Москва : РОССПЭН, 2009. 592 с.
Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Кузнець, Т. (2021). ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ РАДЯНСЬКИХ МІСТ 1920–1930-Х РОКІВ. Літопис Волині, (22), 51-56. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.22.08
Розділ
Всесвітня історія