ВПЛИВ ЛІВОНСЬКОЇ ВІЙНИ НА ВСТАНОВЛЕННЯ САМОДЕРЖАВНОЇ МОНАРХІЇ В МОСКОВСЬКІЙ ДЕРЖАВІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТОЛІТТЯ

  • Олег Бондаренко
Ключові слова: Велике князівство Литовське, Лівонська війна, самодержавство, служиві люди, емігранти

Анотація

Мета статті полягає в розкритті деяких аспектів, пов’язаних із проведенням російською владою політики возз’єднання західноросійських (білоруських) і південноросійських (українських) земель у складі Московської дер- жави. Автор вважає, що після розпаду Золотої Орди Московська держава прагнула зайняти місце, що звільнило полюса геополітичної сили в прикордонні Східної Європи та Північно-Західної Азії. Однак на роль гегемона східноєвропейського простору також претендувала польсько-литовська унія. У дослідженні автором розглядаються основні передумови встановлення самодержавного ладу в Московській державі та спроби з боку царської влади проводити політику об’єднання східнослов’янських земель. Акцентується увага на тому, що основні причини, які призвели до Лівонської війни, були зумовлені конфліктом між Московсь- кою державою та Великим князівством Литовським через західноросійські й південноросійські території. Уряд Великого князівства Литовського прагнув не допустити посилення Московської держави з її виходом до Балтійського моря. Автор вважає, що утвердження опричнини було пов’язане з потрясіннями Російсько-Литовської війни та пер- шими важкими ураженнями царських військ. Це був репресивний захід, спрямований проти служивих людей, які становили основну масу емігрантів, що прямувала до Великого князівства Литовського. З XV століття й аж до кінця XVII століття відбувалася досить напружена боротьба за представників стану військовиків між польсь- ко-литовською унією та Московською державою. Оцінка подій XVI століття дає автору змогу зазначити, що основним напрямом зовнішньої політики Московської держави був західний, за якого російський уряд прагнув возз’єднати західноросійські землі та про- водив експансію в Прибалтиці. Натомість на півдні та сході Москва вела оборонні війни.

Посилання

1. Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России. Государство Ивана Грозного. Ленинград : Наука, 1988. 246 с.
2. Бахтин А.Г. Причины присоединения Поволжья и Приуралья к России. Вопросы истории. 2001. № 5. С. 52–72.
3. Вернадский Г.В. Московское царство. Москва : Ломоносов, 2017. 456 с.
4. Вернадский Г.В. Россия в средние века / пер. с англ. Е.П. Беренштейна, Б.Л. Губмана, О.В. Строгановой. Тверь : ЛЕАН ; Москва : АГРАФ, 2001. 352 с.
5. Ерусалимский К. Московско-литовская война 1562–1566 гг. и введение опричнины: проблемы демографии и земельной политики. Российская история. 2017. № 1. С. 3–31.
6. Зимин А.А., Хорошкевич А.Л. Россия времени Ивана Грозного. Москва : Наука, 1982. 184 с.
7. Иоанн Грозный. Хмельницкий. Потемкин. Суворов. Скобелев / сост. «ЛИО Редактор». Санкт-Петербург : «ЛИО Редактор» и др., 1998. 560 с.
8. История Европы : в 5 т. Москва : Наука, 1993. Т. 3 : От средневековья к новому времени (конец XV – первая половина XVII в.). 656 с.
9. Лависс Э. Очерки по истории Пруссии. Пер. с фр. 3-е изд., стереотип. Москва : Едиториал УРСС, 2003. 328 с.
10. Лор Э. Российское гражданство: от империи к Советскому Союзу / пер. с англ. М. Семиколенных. Москва : Новое литературное обозрение, 2017. 344 с.
11. Рамбо А. История древней и новой России. Смоленск : Русич, 2001. 640 с.
12. Слонимский Л.З. Основные вопросы политики. Москва : Книга по требованию, 2020. 399 с.
13. Филюшкин А.И. Андрей Михайлович Курбский. Вопросы истории. 1999. № 1. С. 82–96.
14. Халецки О. История Центральной Европы с древних времен до ХХ века. Кипящий котел народов и религий на территории между Германией и Россией / пер. с англ. Л.А. Карповой. Москва : Центрполиграф, 2019. 543 с.
15. Хинце О. Гогенцоллерны. Начало: от первых Цоллернов до Тридцатилетней войны. Санкт-Петербург : Евразия, 2020. 160 с.
16. Хорошкевич А.Л. Москва XVI столетия. Отечественная история. 1996. № 4. С. 3–16.
17. Хоскинг Дж. Россия: народ и империя (1552–1917) / пер. с англ. С.Н. Самуйлова. Смоленск : Русич, 2001. 512 с.
18. Черникова Т.В. Россия в период Ливонской войны: предпосылки и возможности вхождения в Европу. Новая и новейшая история. 2014. № 2. С. 125–143.
Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Бондаренко, О. (2021). ВПЛИВ ЛІВОНСЬКОЇ ВІЙНИ НА ВСТАНОВЛЕННЯ САМОДЕРЖАВНОЇ МОНАРХІЇ В МОСКОВСЬКІЙ ДЕРЖАВІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТОЛІТТЯ. Літопис Волині, (22), 45-50. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.22.07
Розділ
Всесвітня історія