РОЛЬ ВИДАВНИЦТВА «ЕЛМ» У СИСТЕМІ ВИДАНЬ НАУКОВИХ КНИГ У 40–50-Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ

  • Еллада Мамед Балаєва
Ключові слова: видавництво «Елм», видавнича система, наукова книга, наукова інформація, тип книги

Анотація

Наукова діяльність виникає з практичної діяльності людей та в міру свого розвитку починає передувати досвіду у формуванні нових об’єктів. Сьогодні наука стала універсальним об’єктом багатьох сфер діяльності. Це пов’язано з тією особливою роллю, яку наука відіграє в сучасній цивілізації. Наука, яка у ХХ столітті зроби- ла революцію у сфері матеріального виробництва та в багатьох інших сферах людської діяльності, а також у природі технічного прогресу, привела до нової якості життя в розвинених країнах Заходу і Сходу. Загалом формування взаємодії природи й суспільства на новому, якісному рівні пов’язане саме з розвитком науки. Сьогодні наука – складний і суперечливий об’єкт із позиції його існування й розвитку. Це стосується як історичного роз- витку науки (діахронічний аспект), так і її поточного стану (синхронічний аспект). Наука, як цілеспрямована, багатостороння, структурована сфера діяльності, має конкретну мету, предмет, засоби дії. Статтю при- свячено становленню та діяльності видавничого дому «Елм» у перші роки його існування. Вивчено загальну систему книговидання в Азербайджані в післявоєнні роки та визначено місце видавництва «Елм» у цій системі. Тематико-типологічний аналіз книжкового продукту, сформованого в результаті діяльності зазначеного видав- ництва, свідчить про те, що головним завданням видавництва «Елм» був не тільки друк необхідної продукції, а й реалізація її на користь науки. Для обґрунтування ролі видавництва в розвитку книжкової друкованої продукції використано різні статистичні показники та факти.

Посилання

1. Аллахвердиев Б. Основы библиографии : монография. Баку : Uniprint, 2011. 446 с.
2. Азербайджанская библиотечная энциклопедия / Министерство культуры и туризма Азербайджанской Республики, Национальная библиотека имени М.Ф. Ахундова. Баку, 2015. 632 с.
3. Балаева Е. Создание и деятельность научного издательства. Библиотечное дело и библиография. 2019. № 1. С. 204–209.
4. Гасанов Х.Б. Этапы развития азербайджанской книги. Баку : Азернешр, 1989. 255 с.
5. Садиг И. «Азернешр» и книгоиздание в Азербайджане. Адалят. 2020. 3 октября. С. 13.
6. Культурное строительство Азербайджанской ССР : статистический сборник. Баку : Азербайджанский филиал Госкомстата, 1961. 148 с.
7. Книжное дело в Азербайджане. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Средства_массовой_информации_Азербайджана.
Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Балаєва, Е. М. (2021). РОЛЬ ВИДАВНИЦТВА «ЕЛМ» У СИСТЕМІ ВИДАНЬ НАУКОВИХ КНИГ У 40–50-Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ. Літопис Волині, (22). https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.22.06
Розділ
Всесвітня історія