ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ УКРАЇНСЬКОГО КООПЕРАТОРА МИКОЛИ ЛЕВИТСЬКОГО В ПЕРІОД 1890-Х – ПОЧАТКУ 1900-Х РОКІВ

  • Олександр Житков
Ключові слова: Микола Васильович Левитський, громадська справа, українофіли, селянство, виробнича кооперація, кооперативна діяльність, м. Златопіль, м. Єлисаветград, Херсонська губернія, Російська імперія

Анотація

У статті аналізується проблема формування соціально-економічних та політичних поглядів громадсь- кого діяча, відомого українського кооператора Миколи Васильовича Левитського (1859–1936). Зважаючи на внесок у розвиток теорії кооперації та міжнародний кооперативний рух, практичну діяльність зі створення кооперативів у Херсонській губернії Російської імперії, сучасники називали М. Левитського «кооперативним батьком». Автором акцентується увага на вивченні впливу на свідомість Миколи Левитського окремих викладачів Златопільської прогімназії Чигиринського повіту Київської губернії, які дотримувалися прогресивних суспільних поглядів, висвітлюється його спілкування з видатними представниками українського письменства, такими як Іван Франко, Леся Українка, Іван Карпенко-Карий. На основі аналізу наукової літератури та архівних джерел автором публікації обґрунтовано думку, що суспільно-політичні погляди М. Левитського розвивалися у середовищі української інтелігенції м. Єлисаветграду, яка сповідувала народницькі ідеали. Знання, здобуті в прогімназії, самоосвіта юнака, особливо щоденне спо- стереження за трансформаціями селянського господарства у пореформеному українському селі, дали поштовх до практичного застосування набутих М. Левитським теоретичних знань. Домінантою його діяльності у «єлисаветградський період» було обґрунтування економічної доцільності й необхідності створення місцевими селянами виробничих кооперативів із метою протистояння експлуатації селянського дрібного господарства в умовах формування капіталістичного ринку. Зазначаються здобутки й невдачі «артільного батька» у створенні перших кооперативних об’єднань, розкривається ставлення до цієї справи селян, висвітлюються оцінки внеску М. Левитського у розвиток українського кооперативного руху в Наддніпрянщині на межі ХIХ–ХХ століть.

Посилання

1. Костик Є.П. Дискусії навколо діяльності М.В. Левитського. Український селянин. 2008. Вип. 11. С. 125–128.
2. Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради. Біографічний довідник. Київ : Б. в., 1998. 254 с.
1. Фареній І.А. Політичні погляди та «закон історичної перспективи» Миколи Левитського. Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки». 2010. Вип. 192. С. 47–52.
2. Фареній І.А. Соціалізм і кооперація в поглядах «артільного батька» Миколи Левитського. Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки». 2015. Вип. 29(362). С. 28–33.
3. Гелей С. Кооперація і національне відродження української державності Вісник НТШ : інформаційне видання / Світова рада наукових товариств імені Шевченка. Львів, 2013. Число 49. С. 40.
4. Костик Є.П. Дискусії навколо діяльності М.В. Левитського. Український селянин. 2008. Вип. 11. С. 125–128.
5. Мартос Б. Теорія кооперації. На правах рукопису. Падебради, 1923. 246 с.
6. Витанович І. Історія українського кооперативного руху. Нью-Йорк : Б. в., 1964. 624 с.
7. Костик Є.П. Микола Левитський – організатор кооперативного руху Український селянин. 2002. Вип. 5. С. 48–51.
8. Фареній І.А. «Артільний батько» Микола Левитський: молоді роки Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки». 2011. Вип. 212. С. 67–73.
9. Шкірчак С. Кооперативний рух як елемент громадянського суспільства в історії української суспільно-політичної думки першої чверті ХХ ст. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2013. Вип. 25. С. 49–54.
10. Босько В. Єлисаведградська епопея «артільного батька». Народне слово. 1998. 21, 23, 28 липня.
11. Куценко Л. «Народу самосійні діти…» Українська доля дикого поля. Кіровоград : Б. в., 2005. С. 92–98.
12. Шевченко С. Єлисаветградський період у життєпису родини Шульгиних (1894–1899). Наукові записки. Серія «Історичні науки». 2010. Вип. 13. С. 372–379.
13. Державний архів Кіровоградської області. Ф. 499. Оп. 1. Спр. 52. 525 арк. зв.
14. Затока В.В. Златопільська гімназія. Сторінки історії. Кіровоград ; РВГ ІЦ КДПУ, 1998. 130 с.
15. Державний архів Кіровоградської області. Ф. 499. Оп. 1. Спр. 43. 5 арк.
16. Тарковский А. Очерк революционного движения 80-х годов в Елисаветграде. Єлисавет. 1992. 16 вересня.
17. Чикаленко Є. Спогади. 1861–1907. Нью–Йорк : Українська Вільна Академія наук у США, 1955. 504 с.
18. Куценко Л. «Народу самосійні діти». Українська доля «дикого поля». Кіровоград : Б. в., 2005. 119 с.
19. Бракер Н. Опанас Іванович Михалевич (1848–1925 рр.). Єлисавет. 1992. 8 липня.
20. Ведомости Елисаветградскогогородского общественнаго управления. 26 февраля 1895 г.
21. Шевченко С.І. Шульгини: Інгульська сторінка. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. 145 с.
22. Коллард Ю. Спогади юнацьких днів 1898–1906. Торонто : Срібна сурма, 1972. 223 с.
23. Босько В. Єлисаведградська епопея артільного батька. Народне слово. 1998. 21, 23, 28 липня.
24. Державний архів Кіровоградської області. ДАКО ДІФ. Колекція спогадів. Інв. № 622. 1–2 арк.
25. Шевченко С. «Інтересна звістка Каменяреві» від «артільного батька». Народне слово. 2006. 1 серпня.
26. Боса Є. Леся Українка і «артільний батько». Народне слово. 2009. 12 березня.
27. Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (ІР НБУВ). Ф. 327.
28. Вовченко В.Б. Архівна спадщина кооператора, державного і громадського діяча М.В. Левитського (1859–1936): історія, реконструкція, зміст : автореф. дис. … канд. іст. наук. Київ, 2007. 19 с.
29. Державний архів Кіровоградської області. Ф. 56. Оп. 1. Спр. 9, 6 арк.
30. Державний архів Кіровоградської області. Ф. 56. Оп. . Спр. 9. 91, 143 арк.
31. Ведомости Елисаветградского городского общественнаго управления. 1895. 26 февраля.
32. Державний архів Кіровоградської області. Ф. 56. Оп. 1. Спр. 9. 74, 155 арк.
33. Державний архів Кіровоградської області. Ф. 56. Оп. 1. Спр. 15. 5 арк.
34. Семененко О. Харків, Харків … Харків – Нью-Йорк : Березіль, 1992. 240 с.
35. Голос Юга: Газета политическая, экономическая и литературная. 195. № 302.
Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Житков, О. (2021). ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ УКРАЇНСЬКОГО КООПЕРАТОРА МИКОЛИ ЛЕВИТСЬКОГО В ПЕРІОД 1890-Х – ПОЧАТКУ 1900-Х РОКІВ. Літопис Волині, (22), 25-30. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.22.03
Розділ
Історія України