ЧОЛОВІЧА ВИБІРКА ПОХОВАНЬ ХVI–XIX СТ. З ВОЛИНІ (ЗА ДАНИМИ КРАНІОЛОГІЇ)

  • Юрій Долженко
Ключові слова: антропологія, українці, Волинь, краніометрія, міжгруповий аналіз

Анотація

У статті вводяться в науковий обіг нові краніологічні дані, дається загальна характеристика волинянам XVI–XIX ст. на тлі суміжних етнічних груп України та Східної Європи, визначається відстань між окремими чоловічими серіями ХІV–ХІХ ст. за допомогою багатовимірного канонічного та кластерного аналізу й з’ясовується місце волинян у системі краніологічних типів Східної Європи та фено-географічних антропологічних зон України. Матеріал та методи. Антропологічні матеріали XVI–XIX ст., які зібрав автор, представлені переважно добре збереженими людськими черепами. Загалом колекція складається зі 144 одиниць, серед них 92 чоловічих та 52 жіночих черепів (м. Луцьк, м. Рівне, м. Острог, с. Підборці, с. Буяни, с. Клевань). У роботі розглядаються тільки чоловіки, поза- як жінки потребують окремого докладного дослідження. Черепи вимірювалися за повною краніометричною програ- мою з використанням стандартної методики Р. Мартіна, згідно з якою вказувалася нумерація ознак. Комп’ютерні програми для реалізації багатовимірного аналізу створили Б.О. та О.Г. Козінцеви (1991 р.). Результати. Відповідно до середніх значень краніометричних ознак, чоловічу частину серії з Волині можна віднести до широколицього європеоїдного варіанту, специфічною можна вважати брахікранну черепну короб- ку. Чоловіча збірна серія в середньому характеризується помірною довжиною, великою шириною та середньою висотою черепної коробки. У групі домінує брахікранний широколиций морфологічний варіант. Висновки. У цілому чоловіча група відноситься до великої європеоїдної раси з ознаками певної мінімальної метисації, яка проявилася в брахікранному покажчику черепної коробки. За середніми квадратичними відхиленнями краніологічних ознак та їхніх індексів серія неоднорідна. За багатовимірним канонічним аналізом виявлено морфологічну та статистичну подібність досліджуваної чоловічої збірної групи XVI–XIX ст. з Волині до міської серії з м. Вінниця, а також до вибірки з київського Подолу, що вказує на ймовірну широку міграцію волинян до Поділля та Києва.

Посилання

1. Денисова Р.Я. Этногенез латышей (по данным краниологии). Рига : Зинатне, 1977. 360 с.
2. Історія Волинського краю. URL: https://cutt.ly/Ch0u9eh.
3. Романцов В.О. Етнічні українські землі. Енциклопедія історії України. Т. 3: Е-Й. Київ : Наукова думка, 2005 672 с.
4. Бунак В.В. Сучасний стан і чергові завдання антропологічного вивчення Української РСР. Матеріали з антропології України. 1960. Вип. 1. С. 14–17.
5. Долженко Ю.В., Прищепа Б.А. Краніологічні матеріали з давньоруського міста Дорогобужа. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Історія». Вип. 2. Ч. 1. С. 12–29.
6. Долженко Ю.В., Прищепа Б.А. Антропологічні матеріали Х–ХІІІ ст. з Пересопниці. Вісник Інституту археології Львівського університету. 2016. Вип. 11. С. 91–110.
7. Долженко Ю.В., Прищепа Б.А. Антропологічні матеріали Х–ХІІІ ст. погоринських міст Дорогобужа і Пересопниці. Матеріали дослідження археології Закарпаття і Волині. 2016. Вип. 20. С. 165–190.
8. Долженко Ю.В., Прищепа Б.А. Два черепи XVI–XVII ст. з Пересопниці. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Історія». 2017. Вип. 1. Ч. 1. С. 8–16.
9. Ткач М. Антропологічні поміри людности села Бондаревої, на Шевченківщині. Антропологія. Річник кабінету антропології ім. Ф. Вовка. 1928. Т. VІ. С. 70–104.
10. Ткач М. Матеріали до антропології України. Українці Шевченківської округи. Антропологія. Річник кабінету антропології ім. Ф. Вовка. 1930. Т.VІ. 1931. С. 107–147.
11. Poech H. Beiträge zur Anthropologie der Ukrainischen Wolhinir // Mitt, der Antrop. Geselsch, in Wien. Bd. 55–56.
12. Дяченко В.Д. 1960.
13. Suk V. Antropologie Podkarpatske Russi. Spisy vydavane prirodoveckou facultet Masarykovy Universitetu. Brno, 1932. S. 3–28.
14. Сегеда С.П. Антропологічний склад українського народу: етногенетичний аспект. Київ, 2001. 256 с.
15. Алексеев В.П. Происхождение народов Восточной Европы. Москва : Наука, 1969. 324 с.
16. Санкина С., Моисеев В. Александр Григорьевич Козинцев. Антропологический форум. 2006. № 5. С. 459–462. URL: https://tinyurl.com/yxqwhrd6.
17. Бірюліна О., Долженко Ю. Історико-антропологічний нарис про похованих у крипті луцької Хрестовоздвиженської (Братської) церкви. Старий Луцьк. Матеріали X ювілейної наукової конференції «Любартівські читання», присвяченої 585-й річниці З’їзду європейських монархів у Луцьку. Луцьк, 2014. С. 111–123.
18. Бірюліна О., Долженко Ю. Cialo moie grzeszne w cerkwi ma byc pogrzebione y pochowane: історико-антропологічний нарис про похованих у крипті луцької Хрестовоздвиженської братської церкви. Zamojsko-Wolynskie zeszyty muzealne. Замосько-Волинські музейні зошити. 2014. № VI. С. 35–52.
19. Долженко Ю.В. Краніологія похованих під Кафедральним костелом Св. Петра і Павла у Луцьку в XVII–XX ст. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Історія». 2014. Вип. 2. Ч. 1. С. 7–25.
20. Долженко Ю.В., Мазурик Ю.М. Краніологія населення Луцька XVII–XX ст. Український історичний збірник. 2015. Вип. 18. С. 368–386.
21. Долженко Ю.В., Прищепа Б.А. Краніологія похованих у Римо-католицькому костелі св. Антонія міста Рівного XVI–XVII ст. Археологічні студії Межибіж. Науковий щорічник. 2015. Вип. 4. С. 7–16.
22. Долженко Ю.В., Прищепа Б.А. Череп XVII–XVIII ст. з Острога: біоархеологічне дослідження. Міжнародна науково-практична конференція «IV Міждисциплінарні читання» : тези. Київ, 2015. С. 28–31.
23. Войтюк О.П., Долженко Ю.В. Роботи у крипті Римо-католицького Благовіщенського костелу в селищі Клевань. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. 2020. Вип. ХVІІІ. С. 21–25.
24. Долженко Ю.В., Пшеничний Ю.Л., Бардецький А.Б. Чоловіча вибірка поховань XVIIІ–XIX ст. з урочища Острів Дубовець поблизу Дубна. Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи : матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 22 травня 2020 р. Київ : Арт Економі, 2020. С. 6–9.
25. Долженко Ю.В., Верба Т.В. Археологічно-антропологічні дослідження некрополя ХVI–XVII ст. в с. Буяни на Волині. Археологічні зошити з Пересопниці. 2018. Вип. 6. С. 163–178.
26. Алексєєв В.П. Матеріали до антропологічної характеристики українського народу. Матеріали з антропології України. 1971. Вип. 5. С. 30–54.
27. Пашкова В.И. Определение пола и возраста по черепу. Ставрополь, 1958. 24 с.
28. Никитюк Б.А. Определение возраста человека по скелету и зубам. Вопросы антропологии. 1960. Вып. 3. С. 118–129.
29. Ubelaker D.H. Human Skeletal Remains: Excavation, Analysis, Interpretation. Chicago, IL : Aldine Publishing, 1978. 116 p.
30. Buikstra J., Ubelaker D. Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains. Arkansas Archeological Survey. Research Series. 1994. № 44. 206 p.
31. Brůžek J. Diagnose sexuelle à l’aide de l’analyse discriminante appliquée au tibia. Antropologia Portuguesa. № 13. P. 93–106.
32. Bruzek J. A Method for Visual Determination of Sex, Using the Human Hip Bone. American Journal of Physical Anthropology. 2002. Vol. 117. P. 157–168.
33. Bruzek J., Santos F., Dutailly B., Murail P., Cunha E. Validation and Reliability of the Sex Estimation of the Human Os Coxae Using Freely Available DSP2 Software for Bioarchaeology and Forensic Anthropology. Americal Journal of Physical Anthropology. 2017. № 164. P. 440–449.
34. Vallois H.V. La durée de la vie chez l’homme fossile. L’Anthropologie. 1937. № 47. Р. 499–532.
35. Brothwell D.R. Digging up Bones. London, 1972. 194 p.
36. Martin R. Lehrbuch der Anthropologie. In systematischer Darstellung. Mit besonderer Berücksichtigung der anthropologischen Methoden für Studierende, Ärzte und Forschungsreisende. Zweite, vermengte Auflage. Bd. II: Kraniologie, Osteologie. Jena : Gustaf Fisher, 1928. 1062 S.
37. Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия. Методика антропологических исследований. Москва : Наука, 1964. 128 с.
38. Дерябин В.Е. Курс лекций по многомерной биометрии для антропологов. Москва, 2008. 332 с.
39. Долженко Ю.В., Потєхіна І.Д. Аналіз краніологічної серії з поховань XVIIІ–XIX ст. у Вінниці. Археологічні дослідження в Україні 2018 р. Київ : ІА НАН України, 2020. C. 305–310.
40. Долженко Ю.В., Потєхіна І.Д. Антропологічні матеріали з розкопок у старому місті, Вінниця. Археологічні дослідження в Україні 2017. Київ : ІА НАН України, 2019. C. 384–387.
41. Виногродська Л. І., Потєхіна І. Д., Долженко Ю. В. Формування соціально-просторової й антропологічної структури давньої Вінниці за археологічними (XIII–XVІ ст.) й антропологічними (XVIII–XIX ст.) матеріалами // Сторінки Історії. Вип. 51. 2020. С. 24–52.
42. Долженко Ю.В. Антропологічні матеріали могильника козацького часу Лютенька. Проблеми дослідження пам’яток археології східної України (пам’яті С. Н. Братченка). Луганськ, 2012. С. 487–507.
43. Нові дані щодо могильнику приходської Введенської церкви Києва / С. Тараненко та ін. Krolowe i biskupi, rycerze i chlopi – identyfikacja zmarlych. Poznan, 2014. С. 249–254.
44. Долженко Ю.В. Краніологія населення Київського Подолу 16–18 ст. (могильник по вул. Юрківська, 3). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Історія». 2016. Вип. 2. Ч. 3. С. 3–17.
45. Івакін Г.Ю., Балакін С.А. Розкопки на території Старого київського Арсеналу 2005–2007 років. Лаврський альманах, Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. Київ, 2008. С. 9–23.
46. Антропологічні дослідження поховань з території Арсеналу в м. Києві у 2007 р. / О.Д. Козак та ін. Археологічні дослідження в Україні. 2006–2007. Київ, 2008. С. 169–171.
47. Долженко Ю.В. До питання про неметричні ознаки на людських черепах із Київського арсеналу XVII–XVIII ст. Лаврський альманах. Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. Вип. 25. С. 11–17.
48. Долженко Ю.В. Неметричні ознаки на черепах похованих із Київського арсеналу XVII–XVIII ст. Болховітіновський щорічник. Київ, 2010. С. 118–134.
49. Долженко Ю.В. Краніологія похованих у Вознесенському некрополі (Київський арсенал). Історична пам’ять. 2017. Вип. 37. С. 88–110.
50. Долженко Ю., Златогорський О. Антропологічні матеріали XIV–XV ст. з розкопок у с. Ратнів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Історія». 2016. Вип. 1. Ч. 4. С. 11–22.
51. Dolzhenko Yu.V. Craniology of XVI–XVIII Centuries Zhovnyno Burial. Modern Science – Moderni věda. 2014. № 4. S. 119–132.
52. Долженко Ю.В., Прядко О.О. Історико-антропологічний нарис поховань XVII–XVIII ст. з с. Жовнино на Черкащині. Етнічна історія народів Європи. 2014. Вип. 44. С. 43–50.
53. Dolzhenko Yu.V. Craniological characteristics of the Baturyn’s population in 17–18 centuries. Ніжинська старовина: збірник регіональної історії та пам’яткознавства. Серія «Пам’яткознавство Північного регіону України». 2014. № 60. Вип. 18(21). 2014. С. 40–56.
54. Безбородых В.И., Долженко Ю. Палеоантропология городских жителей Белгорода XVII−XIX вв. Антропологический форум – оnline. (http://anthropologie.kunstkamera.ru/07/). Физическая антропология: методики, базы данных, научные результаты. Санкт-Петербург, 2014. С. 104−120.
55. Потєхіна І.Д. До антропології козацької доби: могильник Стайки. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Збірник наукових статей присвячується світлій пам’яті Д.Я. Телегіна. 2016. Вип. 25. С. 166–171.
56. Потєхіна І.Д. Краніологічний комплекс мешканців містечка Стайки ХVІІ ст. і його походження. Історична антропологія та біоархеологія України. 2020. Вип. 2. С. 125–139.
57. Рудич Т.О. Населення середнього Подніпров’я I–II тисячоліття: за матеріалами антропології. Київ : Спілка археологів України, 2014. 298 с.
58. Соколова К.Ф. Антропологічні матеріали могильників Інкерманської долини. Археологічні пам’ятки УРСР. Т. XІІІ. Стародавні пам’ятки Інкерманської долини. Київ, 1963. С. 124–159.
59. Алексеев В.П. Происхождение народов Восточной Европы. Избранное. Т. 4. Москва, 2008. 343 с.
60. Евтеев А.А. Краниологическая серия XVIII века из некрополя села Козино (Московская область): внутригрупповая изменчивость и предварительные результаты межгруппового анали за. Археология Подмосковья : материалы научного семинара. Т. 7. 2011. С. 433–440.
61. Евтеев А.А., Олейников О.М. Археологические и палеоантропологические исследования на Даньславле улице в Великом Новгороде. Российская археология. 2015. № 1. С. 176–192.
62. Краниологическая характеристика средневекового населения Эстонии / В.Г. Моисеев и др. Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2012 г. Санкт-Петербург, 2012. С. 71–79.
63. Гончарова Н.Н. Формирование антропологического разнообразия средневековых городов: Ярославль, Дмитров, Коломна. Вестник антропологии. 2011. Вып. 19. С. 202–216.
64. Санкина С., Моисеев В. Александр Григорьевич Козинцев. Антропологический форум. 2006. С. 459–462. URL: https://tinyurl.com/yxqwhrd6.
65. Широбоков И.Г., Верховцев Д.В. Данные краниологии к вопросу о происхождении Ижоры. Радловский сборник. Научные исследования и музейные проэкты МАЭ. РАН в 2015 г. Санкт-Петербург, 2016. С. 408–421.
66. Саливон И.И. Сельськое население Белоруси ХVIII–XIX вв. Краниология и остеометрия. Глава 6. Палеоантропология Беларуси. 2015. С. 189–266.
67. Зариня Г.В. Антропологический состав населения Аугшезме XVI–XIX вв. Балты, славяне, прибалтийские финны: Этногенетические процессы. Рига, 1990. С. 109–123.
68. Марк К.Ю. Палеоантропология Эстонской ССР. Балтийский этнографический сборник трудов Института этнографии АН СССР. 1956. Т. 32. С. 170–227.
69. Великанова М.С. Палеоантропология Прутско-Днестровского междуречья. Москва, 1975. 284 с.
70. Березина Н.Я. Антропологические особенности населения Кенигсберга XVIII–XIX вв. Человек и древности. Памяти Александра Александровича Формозова (1928–2009). Москва, 2010. С. 867–875.
71. Павленко С.О. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. 268 с.
72. Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. Київ : Критика, 2006. 584 с.
Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Долженко, Ю. (2021). ЧОЛОВІЧА ВИБІРКА ПОХОВАНЬ ХVI–XIX СТ. З ВОЛИНІ (ЗА ДАНИМИ КРАНІОЛОГІЇ). Літопис Волині, (22), 7-18. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.22.01
Розділ
Історія Волині