Сучасні дослідження подій доби Української Центральної ради на території Волинської губернії

  • О. Дем’янюк
Ключові слова: Українська революція, Українська Центральна рада, історіографія, Волинська губернія, Волинський край, Волинь

Анотація

У статті аналізуються праці сучасних дослідників доби Української революції, зокрема доби Української Центральної ради, на сторінках яких розглядаються військово-політичні та соціально економічні події, що мали місце на території Волинської губернії. Головний акцент робиться на аналізі праць, в яких висвітлюються періоди перебування на території Волинського краю центральних державних органів влади, боротьба між різними політичними силами за владу у волинських повітах і волостях, участь волинян у роботі державницьких структур упродовж 1917–1918 рр. В період новітньої української незалежності зросла кількість, а головне якість узагальнюючих, історичних, краєзнавчих праць вітчизняних дослідників. Вони охоплюють різні елементи соціально-економічних і військово-політичних подій в українських губерніях, які відбувалися в період Української революції. Ці дослідження дозволяють визначити / уточнити роль окремого регіону в революційних подіях 1917–1921 рр. Адже й до сьогодні тривають жваві дискусії щодо становлення, розвитку та кризи республіканського ладу в 1917–1918 рр. При цьому висловлюються різні, подекуди полярні, оцінки цієї доби кількома поколіннями українських дослідників. Серед узагальнюючих історіографічних праць про добу Української революції, зокрема Українську Центральну раду (УЦР) найпомітнішими стали розвідки В. Солдатенка, В. Капелюшного, О. Сухого, К. Кондратюка, Л. Радченко, в яких автори розглядають процес державотворення цього періоду в цілому. Щодо Волині, то тут варто згадати праці О. Власюка, В. Цятко, В. Дмитрука, І. Гуцалюк, О. Дем‟янюка, А. Рацілевича та ін. Проведений аналіз опрацьованих праць дозволив вибудувати чітку хронологічну картину соціально-економічних та військово-політичних змін на території Волинської губернії, більшість праць новітньої доби підготовані в руслі сучасної української історіографічної науки з використанням розсекречених архівних матеріалів.

Посилання

1. Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис : монографія / В. Ф. Солдатенко. – К. : Либідь, 1999. – 976 с.
2. Україна крізь віки : в 15 т. / О. С. Рубльов, О. П. Реєнт; ред. : В. А. Смолій. – К. : Альтернативи, 1999. – Т. 10. Українські визвольні змагання 1917–1921 рр. – 319 с.
3. Корновенко С. В. Українська революція : навч. посіб. / С. В. Корновенко, А. Г. Морозов, О. П. Реєнт. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 432 с.
4. Радченко Л.О. Сучасна історіографія національно-демократичної революції в Україні 1917–1920 років / Л.О. Радченко. – Х. : Око, 1996. – 120 с.
5. Солдатенко В. Ф. Українська революція: концепція та історіографія / В.Ф. Солдатенко. – К. : Вид. центр «Просвіта», 1997. – 416 с.
6. Капелюшний В. Здобута і втрачена незалежність: історіографічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.) : моногр. / В. Капелюшний. – К. : Олан, 2003. – 608 с.
7. Кондратюк К.К. Сучасна національна історіографія новітньої історії України (1914–2009 рр.) : навч. посіб. / К.К. Кондратюк, О.М. Сухий. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 262 с.
8. Савченко В. А. Двенадцать войн за Украину / В. А. Савченко. – Х. : Фолио, 2005. – 415 с.
9. Сергійчук В. І. Українська соборність. Відродження українства в 1917–1920 роках / В. І. Сергійчук. – К. : Українська Видавнича Спілка, 1999. – 416 с.
10. Бойко О. Д. Політичне протистояння Української Центральної Ради і більшовиків (жовтень-грудень 1917 р.) / О. Д. Бойко // Український історичний журнал. – 2003. – № 4. – С. 11–21; Бойко О. Д. Проблема визначення кордонів України в період Центральної Ради (1917–1918 рр.) / О. Д. Бойко // Український історичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 31–46.
11. Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада : навч. посіб. / В. Ф. Верстюк. – К. : Заповіт, 1997. – 344 с.; Верстюк В. Ф. Українська революція: доба Центральної Ради / В. Ф. Верстюк // Український історичний журнал. – 1995. – № 2. – С. 65–78; № 5. – С. 79–88; № 6. – С. 66–78.
12. Яневський Д. Б. Проект «Україна», або Таємниця Михайла Грушевського / Д. Б. Яневський. – Х. : Фоліо, 2010. – 315 с.
13. Власюк О. В. Волинь в добу Центральної ради (1917–1918) / О. В. Власюк, В. М. Цятко. – Рівне : Волинські обереги, 2009. – 96 с
14. Ковальчук М. А. Лютнева революція 1917 р. в українській провінції / М. А. Ковальчук // Український історичний журнал. – 2007. – № 4. – С. 91–102.
15. На бій за волю. Перемога через поразки. Україна у війнах і революціях 1914–1921 років / автор. кол. А. Руккас, М. Ковальчук, А. Папакін, В. Лободаєв. – Харків : Книжкових Клуб «Клуб Сімейного дозвілля», 2016. – 352 с.
16. Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 – березень 1918) [Електронний ресурс] / Я. Тинченко. – Режим доступу: http://vijsko.milua.org/ Tinchenko-1UBV.htm; Тинченко Я. Українські збройні сили березень 1917 р. – листопад 1918 р. (організація, чисельність, бойові дії) / Я. Тинченко. – К. : Темпора, 2009. – 480 с.
17. Голубко В. Армія Української Народної Республіки. 1917–1918. Утворення та боротьба за державу / В. Голубко. – Львів : Кальварія, 1997. – 288 с.
18. Ткачук П. П. Діяльність Української Народної Республіки зі створення власних Збройних Сил (грудень 1917 – квітень 1918 рр.) / П. П. Ткачук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 634. Держава та армія. – С. 56–62.
19. Брехуненко В. «Братня» навала. Війни Росії проти України. ХІІ–ХХІ ст.» / В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук, В. Корнієнко; за заг. ред.. В. Брехуненка. – К., 2016. – 248 с.
20. Пінак Є. Військо Української революції 1917–1921 років / Євген Пінак, Микола Чмир ; під заг. ред.. К. Галушка. – Харків : Книжкових Клуб «Клуб Сімейного дозвілля», 2017. – 432 с.
21. Гай-Нижник П. Запровадження гривні в УНР і емісійна політика уряду у 1918 р. / П. Гай-Нижник // Київська старовина. – 2007. – № 2. – С. 109–129.
22. Дем‘янюк О.Волинь в Українській революції: доба Української Центральної ради : монографія / О. Дем‘янюк. – Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2018. – 232 с.
23. Дмитрук В. Г. Вони боролися за волю України (Нарис історії Сірожупанної дивізії) : монографія / В. Г. Дмитрук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2004. – 286 с.
24. Костриця М. Законодавча діяльність Михайла Грушевського на чолі Центральної Ради в Житомирі та Коростені (кінець січня – початок березня 1918 року) / М. Костриця // ІІІ Міжнарод. наук. конгрес укр. істориків «Українська історична наука на шляху творчого поступу» : доп. та повідомл. : в 3 т. – Луцьк : РВВ «Вежа», 2007. – Т. 2. – С. 121–126; Костриця М. Центральна Рада в Житомирі / М. Костриця // Місто. – 2004. – 15 січня.
25. Рожко В. Відродження Української Православної Церкви на Волині 1917–2006 рр. / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська книга, 2007. – 348 с.
26. Дещинський Л. Є. Державотворча робота Української Народної Республіки по створенню Збройних Сил: історія і сучасність / Л. Є. Дещинський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2000. – № 408. Держава та армія. – С. 2–11; Дещинський Л. Є. Із історії боротьби УНР проти більшовицької агресії (грудень 1917 – січень 1918 рр.): уроки і сучасність / Л. Є. Дещинський // Вісник державного університету «Львівська політехніка». – 1999. – № 377. Держава та армія. – С. 3–10.
27. Зінкевич Р. Д. Активізація українського військового руху напередодні більшовицького перевороту (вересень – жовтень 1917 р.) / Р. Д. Зінкевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 612. Держава та армія. – С. 48–53; Зінкевич Р. Д. Політична конфронтація та збройна боротьба в арміях Південно-Західного та Румунського фронтів після приходу більшовиків до влади (кінець 1917 – початок 1919 рр.) / Р. Д. Зінкевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 634. Держава та армія. – С. 36–42; Зінкевич Р. Д. Процес українізації армії та тилових гарнізонів Південно-Західного та Румунського фронтів у березні-листопаді 1917 р. / Р. Д. Зінкевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 584. Держава та армія. – С. 64–70.
28. Пясецький В. Вибори в Луцьке самоврядування: рік 1917-й / В. Пясецький // Волинські губернські відомості. – 2006. – 11 травня.
29. Власюк І. Земельне питання на Волині (лютий 1917 – квітень 1918 рр.) / І. Власюк // Волинські історичні студії. – 2009. – Т. 3. – С. 65–73.
30. Рацілевич А. Організаційне оформлення українського національного руху на Волині (березень – червень 1917 р.) / А. Рацілевич // Волинські історичні студії. – 2010. – Т. 4. – С. 20–29.
31. Гуцалюк І.О. Українські національні органи влади на Волині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / І. О. Гуцалюк. – К., 2013. – 18 с.; Дем‘янюк О.Й. Волинь у військово-політичних процесах Української революції 1917–1921 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / О. Й. Дем‘янюк. – Львів, 2013. – 32 с.; Козинець І. Ю. Державотворчі процеси на Волині в добу Гетьманату П. Скоропадського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / І. Ю. Козинець. – Луцьк, 2009. – 20 с.; Стецюк В. Б. Земства Правобережної України в період Української національно-демократичної революції 1917–1920 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / В. Б. Стецюк. – Чернівці, 2009. – 20 с.
Опубліковано
2019-06-26
Як цитувати
Дем’янюк, О. (2019). Сучасні дослідження подій доби Української Центральної ради на території Волинської губернії. Літопис Волині, (20), 46-52. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.20.07
Розділ
Статті