Теоретичний конструкт історичної пам’яті: дефініції й сучасний зміст

  • Людмила Стрільчук
Ключові слова: історія, історична пам’ять, національна пам’ять, соціальна пам’ять, суспільна свідомість, стереотипи

Анотація

У статті розглянуто версії тлумачення історичної пам’яті та її роль у становленні сучасних національних суспільств країн Центрально-Східної Європи в пострадянський період. Проаналізовано відмінності між національною, соціальною, історичною пам’яттю; схарактеризовано особливості колективної й індивідуальної пам’яті та здатність певних обставин впливати на зміну історичних стереотипів.

Посилання

1. Артюх В. Дещо про політику історичної пам’яті. / В. Артюх. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.pravoslavya.sumy.ua.
2. Артюх В. Зміст поняття історична пам’ять на тлі українських реалій / В. Артюх. - [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.soippo.-narod.ru/documents/kouf.
3. Зашкільняк Л. Історична пам’ять та історіографія як дослідницьке поле для інтелектуальної історії / Л. Зашкільняк. - [Електроннийресурс].-Режим доступуhttp://www.inst-ukr.lviv.ua/files/23/810Zashkilniak.pdf
4. Киридон А. Концепт «історична пам’ять»: варіативність дефініговання / А. М. Киридон // Україна Європа світ. - Вип. 3: Міжнародний випуск наукових праць. Сер. : Історія, міжнародні відносини / гол. ред. Л. М. Алексієвець. - Тернопіль : Вид-во ТИПУ ім. В. Гнатюка, 2009.
5. Лотман Ю, М. Внути мислячих миров / Ю. М. Лотман. - М. : [б. в.], 1996.
6. Малахов В. С. Национализм как политическая ідеологія. - М. : [б. в.], 2010.
7. Мегилл А. Историческая эпистемология / А. Мегилл. - М.: [б. в.], 2009.
8. Нагорна Л. П. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії / Л. П. Нагорна. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012.
9. Наумова І. Б. Проблеми історичної пам’яті в сучасних українських дослідженнях: дефініції, функції, конструкції / І. Б. Наумова. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua/ histori/107/30031.
10. Репина Л. Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии. Феномен пришлого / отв. ред. И. Савельева, А. Полетаев. - М. : ГУ ВШЭ, 2005.
11. Рюзен И. Нові шляхи історичного мислення / И. Рюзен. - Львів, 2010.
12. Рюзен Й. Утрачивая последовательность истории (некоторые аспекты исторической науки на перекрёстке модернизма, постмодернизма и дискуссии о памяти) / Й. Рюзен // Диалог со временем. Альманах интелектуальной истории. - Вып. 7. - 2001. - С. 8-26.
13. Солдатенко В. Ф. Про культуру національної пам’яті (на прикладі ставлення до історії революцій) / В. Ф. Солдатенко//Національна та історична пам’ять: зб. наук. пр. - Вип. 2. - К.: ДП«НВЦ «Пріоритети»», 2012.
14. Шевчук Д. М. Герменевтика історичної пам’яті / Д. М. Шевчук // Актуальні проблеми духовності : зб. наук, пр. - Вип. 10. - Кривий Ріг : [б. в.], 2009.
15. Яковенко Н. Вступ до історії / Н. Яковенко. - К. : Критика, 2007.
16. Stan L. The Politics of Memory in Post-Communist Europe: A Comparative Analysis. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www. celat.ulaval.ca /histoire.memorire/B2006/Stan.pdf
Опубліковано
2016-01-12
Як цитувати
Стрільчук, Л. (2016). Теоретичний конструкт історичної пам’яті: дефініції й сучасний зміст. Літопис Волині, (16), 121-125. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/137
Розділ
Статті