Подимний податок Овруцького повіту від 1634 року: на що збирала гроші місцева шляхта?

  • Сергій Шинкар
Ключові слова: подимний податок, Київське воєводство, Овруцький повіт, податки Речі Посполитої,

Анотація

Стаття має за мету ввести в науковий обіг повний текст не публікованого раніше документа. Реєстр подимного податку, який зібрали 1634 р. на теренах Овруцького повіту. Це перший відомий для Київського воєводства реєстр подимного податку, починаючи з 1629 р., відколи його запровадили в Речі Посполитій. Також стаття містить невеликий коментар із приводу організації збору податку. Документ буде цікавий фахівцям, які працюють у сфері історичної демографії, генеалогії, порівняльної філології, а також краєзнавства.

Посилання

1. Volumina legum. Przedruk Zbioru praw staraniem xx.Pijarow w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782 wydanego. - T. 3. - Petersburg, 1859.
2. Вінниченко O. Сеймики Речі Посполитої у світлі сеймових поборових універсалів (1587-1632) / О. Вінниченко. Вісн. Львів, ун-ту. Сер. історична, 2010. Вип. 45.
3. ЦЦІАУ, ф, 11, on. 1, спр. 9, а. 924-932.
4. Kupisz D. Wojsko powiatowe województwa Wołyńskiego w XVII wieku // Наук. вісн. Волин, нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Історичні науки. 2009. - № 22. - С.185.
5. Яковенко Н. М. Склад шляхти-землевласників Київського воєводства напередодні Визвольної війни Українського народу 1648 - 1654 рр. // Феодалізм на Україні: зб. наук. Пр. - К.: Наук, думка, 1990. - С. 79-99.
6. Крикун М. Подимні реєстри Правобережної України XVII століття // Воєводства Правобережної України у XVI-XVIII століттях : статті і матеріали / Микола Крикун ; Укр. Катол. ун-т, гуманіт. ф-т. - Львів : [б. в.] 2012.-701 с.
7. Вінниченко О. Функціонування післясеймових сеймиків у світлі податкових актів Сеймів Речі Послолитої (1633 - 1647) / О. Вінниченко // Вісн. Львів, ун-ту. Сер. історична. - 2005. - Вип. 39—40, - С. 37-68,
8. Konopczyński W. Chronologia sejmów polskich 1493-1793 // Archiwum Komsji Historycznej. - Kraków, 1948. - T. 4 (ogólnego zbioru XVI); № 3. - S. 149-152.
9. Архивъ Юго-Западной Россіи, издаваемый коммиссиею для разбора древнизъ актовъ, состоящей при Киевскомъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генералъ-Губернаторе / Акты о заселении Юго-Западной Россіи. - Ч. VII.-Т. 1 - К.,1886. - С. 356-411.
10. *Податковий акт надзвичайного сейму 1634 р. разом із сеймовими конституціями 30 серпня того ж року був облятований (вклеєний) в актову книгу Львівського гродського суду (ЦДІА України у Львові, ф. 9 (Львівський гродський суд), on. 1, спр. 385, с. 741-750) (Вінниченко О. Функціонування післясеймових сеймиків у світлі податкових актів Сеймів Речі Послолитої (1633-1647) с. 40).
Опубліковано
2016-01-12
Як цитувати
Шинкар, С. (2016). Подимний податок Овруцького повіту від 1634 року: на що збирала гроші місцева шляхта?. Літопис Волині, (16), 107-115. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/135
Розділ
Статті