Сучасні вітчизняні історіографічні дослідження про рекрутську повинність населення російської імперії у XVIII-XIX ст.

  • Тетяна Трофімук-Кирилова
  • Світлана Чибирак
Ключові слова: вітчизняна історіографія, публікації, військова повинність, рекрутський набір, Російська імперія, Волинська губернія

Анотація

У статті проаналізовано наукові публікації сучасних українських дослідників про рекрутську повинність населення Російської імперії у XVIII-XIX ст. Виокремлено певні проблемно-тематичні напрями, які домінують у вітчизняній науці щодо рекрутчини. Звернено увагу на висвітлення авторами процесу виникнення й упровадження військової повинності, організації та проведення рекрутських наборів, особливостей виконання рекрутчини населенням різних частин імперії, зокрема єврейським населенням Волинської губернії. Проведено узагальнювальний огляд основних наукових розвідок, опублікованих у сучасний період, визначено головні здобутки й перспективи подальших науково-історичних дискусій щодо виконання рекрутської повинності населенням Російської імперії у XVI1I-X1X ст.

Посилання

1. Бармак М. В. Міграційні процеси серед німецького, чеського та єврейського населення (1796-1914 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 / М. В. Бармак. - К., 1997. - 27 с.
2. Бармак М. В. Німецьке, чеське та єврейське населення Волинської губернії (1796-1914 рр.) / М. В. Бармак. - Тернопіль : [б. в.] 1999. - 208 с.
3. Бармак М. В. Формування владних інституцій Російської імперії на Правобережній Україні кінець XVIII - перша половина XIX ст. / М. В. Бармак. - Тернопіль : Астон, 2007. -512 с.
4. Беренштейн О. Б. Дискримінаційна політика царського уряду щодо євреїв у другій половині XVIII - першій половині XIX століття (за матеріалами Правобережної України) : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.07 / О. Б. Беренштейн. - К., 1995. - 20 с.
5. Епифанов П. П. Рекрутчина / П. П. Епифанов // Советская Воєнная Энциклопедия. - Т. 7. - М. : Воєнная лит., 1979,-С. 103.
6. Іващенко О. М. Євреї Волині : кінець XVIII - початок XX століття / О. М. Іващенко, ІО. М. Полішук. - Житомир : Волинь, 1998. - 192 с.
7. Карліна О. М. Функціонування магістрату міста Кременця наприкінці XVIII - у 50-х роках XIX ст. / О. М. Карліна // Студії і матеріали з історії Волині. - Кременець : Кремен.-Почаїв. держ. іст.-архіт. заповідник, 2009. - С. 151-159.
8. Ковтун І. О. Рекрутська повинність в Наддніпрянській Україні (1795 - 1874 РР.) : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.07 /1. О. Ковтун. - Переяслав-Хмельницький, 2015. - 22 с.
9. Колєватов О. О. Слобідсько-Українські військові поселення російської армії в 1817-1832 рр. : адміністративно-господарська структура : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / О. О. Колєватов. - Чернігів, 2007. - 18 с.
10. Луговий Б. В. Військові поселення на Правобережній Україні (1836-1866 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня кандидата іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Б. В. Луговий. - Львів, 2009. - 20 с.
11. Мацко Н. С. Військова політика Російської імперії на Правобережній Україні (1792-1874 рр.) ; автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України»/Н. С. Мацко.-Тернопіль, 2012.-20 с.
12. Мацко Н. С. Військові поселення царської армії на Правобережній Україні / Н. С. Мацко // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. : Історія. - 2009. - Вип. 2. - С. 13-17.
13. Мацко Н. С. Гужова повинність у житті населення Правобережної України (к. XVIII - п. п. XIX ст.) / Н. С. Мацко // Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (Луцьк, 10-11 трав. 2011 р.). -2011. -Т. 1. - С. 82-84.
14. Мацко Н. С. Єврейське питання у політиці царизму в кінці XVIII - першій половині XIX ст. (на прикладі Правобережної України) / Н. С. Мацко // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. : Історія. - 2009. -Вип. З.-С. 16-20.
15. Мацко Н. С. Імперські військові формування на Правобережній Україні та пов’язані з ними повинності (кінець XVIII - перша половина XIX ст.) / Н. С. Мацко // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка : Іст. науки. - 2010. -№ 19. -С. 195-204.
16. Мацко Н. С. Російська армія у Правобережній Україні та пов’язані з нею повинності (ХУІІІ-ХІХ ст.) / Н. С. Мацко // Матеріали ЬХІІІ Міжнар. наук. конф. Каразінські читання (історичні науки), (Харків, 23 квіт. 2010 р.). - 2010.-С. 231-232.
П.Надольська В. В. Національні меншини на Волині (середина XIX - початок XX століття) : автореф, дис. на здобуття наук, ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 «Етнологія» / В. В. Надольська. - Луцьк, 1996. - 27 с.
18. Полішук Ю. М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII - початок XX ст.) / Ю.М. Поліщук. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. - 432 с.
19. Сидорук С. А. До питання про вплив рекрутчини на єврейські громади Правобережної України / С. А. Сидо- рук // Вісн. Кам’ян.-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Іст. науки. - 2015. - Т. 8 : До 25-річчя створення кафедри історії України. - С. 183-191.
20. Сидорук С. А. Еволюція нормативно-правової бази рекрутської повинності в Правобережній Україні / С. А. Сидорук // Вісн. Кам’ян.-Поділ. нац. ун-ту ім. 1. Огієнка. Іст. науки, 2014. - Т. 7 : На пошану академіка П. Т. Тронька (до 100-річчя з дня народження). - С. 267-278.
21. Сидорук С. А. Рекрутська повинність у Правобережній Україні в історичній літературі / С. А. Сидорук // Наук. пр. Кам’ян.-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Іст. науки - Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. - Т. 19 : На пошану академіка В. А. Смолія. - С. 158-169.
22. Сидорук С. А. Рекрутська повинність у Правобережній Україні в 1794—1874 роках : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / С. А. Сидорук. - Кам’янець-Подільський, 2010.-20 с.
23. Слободянюк П. Я. Єврейські общини Правобережної України: [наук, іст.-етнол. вид. / П. Я. Слободянюк. - Хмельницький, [б. в.], 2005. - 409 с.
24. Трофімук Т. М. Законодавча база виконання рекрутської повинності єврейським населенням Волинської губернії наприкінці XVIII - у 20-х рр. XIX ст. / Т. М. Трофімук // Наук. вісн. Волин, нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Історичні науки. - Луцьк, 2010. - Вип. 22. - С. 32-37.
25. Трофімук Т. М. Правові підстави уникнення натуральної рекрутської повинності у Російській імперії (на матеріалах єврейських громад Волинської губернії) / Т. М. Трофімук // Наук. вісн. Волин, нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Іст. науки. - Луцьк, 2012. - Вип. 10. - С. 85-90.
26. Трофімук Т. М. Рекрутська повинність єврейського населення у 1827-1874 рр. (на матеріалах Волинської губернії) : автореф. дис. канд. іст. наук : 07.00.01 / Т. М. Трофімук ; Волин, нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2012. - 20 с.
27. Трофімук Т. М. Рекрутські набори з євреїв у батальйони військових кантоністів у російській армії XIX ст. : аналіз законодавчої бази / Т. М. Трофімук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Наук, зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. - Рівне : РДГУ, 2011. - Вип. 22. - С. 162-164.
28. Трофімук Т. М. Удосконалення законодавчої бази виконання рекрутської повинності єврейським населенням Правобережної України у 20-50-х рр. XIX ст. / Т. М. Трофімук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Рівненський державний гуманітарний університет : зб. наук, пр, - Вип. 20. - Рівне : РДГУ, 2010.-С. 13-17.
29. Філінюк А. Г. Воєнно-політичне забезпечення інкорпорації політики царизму в Правобережній Україні на межі ХУІІІ-ХІХ ст. / А. Г. Філінюк // Вісник. Історія. - Вип. 56. - К. : Вид. центр «Київський університет», 2001.-С. 43-47.
30. Філінюк А. Г. Рекрутська повинність у Правобережній Україні на межі ХУІІІ-ХІХ століть / А. Г. Філінюк // Наук. пр. Кам’ян.-Поділ, ун-ту : у 3-хт. Т. 1. : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і аспір. - Вип. 3. - Кам’янець-Подільський, 2004. - С. 17-20.
31. Цубенко В. Л. Історія Новоросійського (Херсонського) військового поселення кавалерії 1817-1857 рр. : автореф. дис, на здобуття наук, ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / В. Л. Цубенко. - Одеса, 2003. - 17 с.
32. Щербак Н. О. Єврейське питання у внутрішній політиці царизму наприкінці XVIII - у першій чверті XIX ст. / Н. О. Щербак// Укр. іст. журн. - 2004. -№ 6. - С. 16-26.
33. Щербак Н. О. Національне питання в політиці царизму у Правобережній Україні (кінець XVIII - початок XX століття) / Н. О. Щербак. - К. : ПЦ «Ризографіка», 2005. - 616 с.
34. Ячменихин К. М. Армия и реформы : военные поселения в политике российского самодержавия / К. М. Ячме- нихин. - Чернигов : Сіверян, думка, 2006. - 444 с.
35. Ячменихин В. К. Подготовка армейского резерва в военных поселениях / В. К. Ячменихин // Україна і Росія в панорамі століть : зб. наук. пр. - Чернігів : [б. в.], 1998. - С. 151-163.
Опубліковано
2016-01-12
Як цитувати
Трофімук-Кирилова, Т., & Чибирак, С. (2016). Сучасні вітчизняні історіографічні дослідження про рекрутську повинність населення російської імперії у XVIII-XIX ст. Літопис Волині, (16), 94-99. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/132
Розділ
Статті