Освітянське середовище Луцького педучилища в післявоєнні роки

  • Ольга Галан
Ключові слова: Луцьке педучилище, розвиток освіти в післявоєнні роки, видатні постаті в історії освіти Волині, середні спеціальні навчальні заклади

Анотація

У статті проаналізовано викладацький і студентський склад Луцького педагогічного училища в перше десятиліття після Другої світової війни. Ідеться про видатних волинських освітян, які працювали, навчались у Луцькому педучилищі в повоєнний період; схарактеризовано навчальний процес Луцького педагогічного коледжу в теперішній період.

Посилання

1. Алєксєєва О. Освіта на Волині у 30-50 роки / О. Алєксєєва // Волинь в Другій світовій війні та перші повоєнні роки : матеріали Наук, іст.-краєзн. конф. - Луцьк : [б. в.], 1995. - С. 78-79.
2. Войтович В. Ф. Історія Луцького педагогічного коледжу / В. Ф. Войтович, Н. Б. Ворон, Н. В. Філкж. - Луцьк : [б. в.], 2009.-60 с.
3. Волинь радянська (1939-1965 рр.): зб. док. і матеріалів. - Львів : Каменяр, 1971. - 347 с.
4. Державний архів Волинської області (Далі - ДАВО), ф. Р-59, оп. 4, спр. 2, арк. 30.
5. ДАВО, ф. Р-59, оп. З, спр. 5, арк. 13, 19.
6. Довідка Волинського обкому КП(б)У про середні спеціальні і вищі навчальні заклади області, лютий- березень 1948 р. : № 231 // Культурне життя в Україні. Західні землі : док. і матеріали. - К., 1995. - Т. 1 : 1939-1953.-С. 542.
7. Завадская О. А. Развитие общеобразовательной школьї Украиньї в период строительства коммунизма (1959-1968) / О. А. Завадская. - Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1968. - 265 с.
8. Корнейко А. О. Розвиток освіти на Волині в перше повоєнне десятиріччя / А. О. Корнейко // Волинь в Другій світовій війні та перші повоєнні роки : матеріали Наук, іст.-краєзн. конф. - Луцьк : [б. в.], 1995. - С. 79-80.
9. Корнейко А. О. Статистика розвитку освіти на Волині в перше повоєнне десятирічя як джерело вивчення історії краю / А. О. Корнейко // Минуле і сучасне Волині : проблеми джерелознавства : тези доп. і повідомл. VII Волин. іст.-краєнав. конф. - Луцьк, 1994. - С. 42.
10. Культурне життя в Україні. Західні землі. Документи і матеріали / ред. кол.: Ю. Ю. Сливка (відп. ред.) та ін. - К.: Наук, думка, 1995. -Т.1. 1939-953. - 750 с.
11. Матеріали архіву Луцького педагогічного коледжу.
12. Перші роки педучилища// Радянська Волинь. - 1979. -№ 75. - С. 2.
13. Романець Л. М. Матеріально-побутові умови праці повоєнного учительства України // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії // Наук. зап. Рівнен. Держ. гуманіт. ун-ту. Вип. 12. - Рівне : РДГУ, 2008. - С. 72-76.
14. У політвязня з Луцька знімались Аліса Фрейндліх, Василь Лановий // Волинь нова. - 2015. -№ 26. - С. 13.
15. Янковська О. Соціальна політика радянської держави в містах України в 1945-1953 рр. за свідченнями громадян (на матеріалах НКВС-КДБ УРСР) // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : зб. ст. - Вип. 9. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - С. 326-324.
Опубліковано
2016-01-12
Як цитувати
Галан, О. (2016). Освітянське середовище Луцького педучилища в післявоєнні роки. Літопис Волині, (16), 30-33. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/118
Розділ
Статті